Ultima Ratio zobacz jakie to proste

Krok 1

Standardowy zapis na Ultima Ratio brzmi: "Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez "Ultima Ratio" Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania".

Zapis taki umieść w zawieranej w Klientem umowie jako jedno z jej postanowień - najczęściej zamieszcza się go w postanowieniach końcowych.

Jeżeli nie podpisujesz z Klientami pisemnych umów, a transakcji dokonujesz w drodze ofert i zamówień mailowych, zapis arbitrażowy możesz zamieścić w ogólnych warunkach sprzedaży na swojej stronie internetowej. Kliknij poniżej by poznać szczegóły.

Jak sporządzić zapis   Jak przekonać Klienta

Krok 2

W razie sporu, zamiast do sądu powszechnego, pozew składasz w serwisie elektronicznym Ultima Ratio. Wypełniasz prosty formularz, dołączasz dowody, opłacasz i gotowe! My automatycznie doręczamy pozew pozwanemu na wskazany adres e-mail oraz - dla pewności - wysyłamy go również listem poleconym. W tej samej chwili system losuje arbitra a pozwany może wnieść odpowiedź na pozew. W Ultima Ratio odpowiedź na pozew podlega opłacie arbitrażowej w takiej samej wysokości jak pozew.

Krok 3

Kiedy Sąd Polubowny wyda korzystny dla Ciebie wyrok, w tej samej chwili zobaczysz go w systemie oraz otrzymasz go pocztą. Składasz wtedy do sądu apelacyjnego wniosek o klauzulę wykonalności. Procedura taka dotyczy również wyroków sądów państwowych. Klauzulę wykonalności nadaje sąd na posiedzeniu niejawnym i może oddalić wniosek jedynie w przypadku rażącego naruszenia prawa. Po otrzymaniu wyroku z klauzulą wykonalności, sprawę możesz oddać do komornika.

Zobacz wideo