prof. dr hab. Łukasz Błaszczak

pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Pozycja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym (opublikowanej w wydawnictwie TNOiK w 2006 roku), zaś w roku 2011 tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym , Warszawa 2010. Redaktor naczelny kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”, pełniący tę funkcję od 2008 r., czyli od początku istnienia czasopisma. Członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika "E-Przegląd Arbitrażowy". Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, na które składają się artykuły oraz opracowania książkowe. Współredaktor i współautor opracowań zbiorowych z zakresu prawa procesowego cywilnego (m.in. „ Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych ”, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Warszawa 2015 ; „ Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego ”, red. Ł. Błaszczak, Wrocław 2015 ; „ Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka-teoria-perspektywy ”, red. A. Torbus, Warszawa 2015 ; „ Rola biegłego w postępowaniach sądowych ”, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Wrocław 2016). Autor monografii: " Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym “, Wrocław 2017 oraz ” Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym ", Warszawa 2018. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych.