Ultima RATIO” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie to elektroniczny sąd arbitrażowy zajmujący się rozpoznawaniem sporów gospodarczych w obrocie krajowym i międzynarodowym, w którym całość postępowania prowadzona jest elektronicznie, sprawy kończą się ostatecznym wyrokiem w ciągu około 3 tygodni i są prowadzone bez fizycznego udziału stron

Ultima Ratio
Zobacz jakie to proste

Krok I

 

W umowie z kontrahentem zamieść klauzulę: "Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez "Ultima Ratio" Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie".

Jeżeli nie chcesz na tym etapie wybierać Ultima Ratio zamiast sądu państwowego, zarezerwuj sobie taką możliwość w chwili składania pozwu. Wybór będzie wiązał drugą stronę. W sekcji "Jak sporządzić zapis" przeczytasz o „wariantowych”, „kombinowanych” i „piętrowych” zapisach arbitrażowych.

Po uzgodnieniu klauzuli arbitrażowej na Ultima Ratio, żadna ze stron nie będzie mogła się już z arbitrażu wycofać.

Krok II

 

W razie sporu, zamiast do sądu powszechnego, pozew składasz w serwisie elektronicznym Ultima Ratio.

Wypełniasz prosty formularz, dołączasz dowody, opłacasz i gotowe! Jeżeli pozwany zamierza wnieść odpowiedź, podlega ona opłacie arbitrażowej w takiej samej wysokości jak pozew.

Pamiętaj, że sprawę z zapisem arbitrażowym na Ultima Ratio możesz złożyć tylko do Ultima Ratio. Artykuł 1165 §1 K.p.c. nie pozwala na skierowanie jej do sądu powszechnego. Procedura jest wiążąca dla obydwu stron i pozwany - chociażby po drodze zmienił zdanie - również nie może żądać "przeniesienia sprawy" do sądu państwowego.

Krok III

 

Sąd arbitrażowy prowadzi postępowanie niezależnie od tego, czy pozwany decyduje się brać w nim udział, czy nie. Kiedy zapadnie korzystny dla Ciebie wyrok, w tej samej chwili zobaczysz go w systemie, a za kilka dni - otrzymasz pocztą.

Składasz wtedy do sądu apelacyjnego wniosek o klauzulę wykonalności. Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym. Może go oddalić jedynie w przypadku rażącego naruszenia prawa. Statystyki mówią, że ma to miejsce w mniej, niż 5% przypadków i powoduje, że sprawa trafia z powrotem do arbitrażu w celu skorygowania błędów i wydania prawidłowego wyroku.

Zgodnie z art. 1212 K.p.c. wyrok sądu arbitrażowego po nadaniu mu klauzuli wykonalności ma moc prawną wyroku sądu państwowego. Dlatego sprawę możesz oddać do komornika.

Zobacz wideo