FAQ

Często zadawne pytania

W jaki sposób mogę założyć profil użytkownika?

Do założenia profilu użytkownika wymagane jest przejście procesu rejestracji oraz potwierdzenie tożsamości. Aby założyć profil użytkownika, na stronie logowania kliknij: „Nie masz konta? Zarejestruj się”.

Czy rejestrując profil muszę wgrać swoje zdjęcie?

System Sądu nie wymaga obligatoryjnie dodania „zdjęcia” użytkownika. Niemniej, kiedy będziesz dokonywał czynności procesowych, Twoje wpisy będą oznaczone zdjęciem. Będą się w ten sposób wyróżniać i być bardziej widoczne w zewnętrznym odbiorze. Dlatego zalecamy, aby dodawać zdjęcia użytkowników przy procesie rejestracji.  Dołączenie zdjęcia jest obowiązkowe w przypadku rejestracji użytkownika będącego adwokatem lub radcą prawnym, który wybiera opcję umieszczenia na Liście prawników zarejestrowanych w Ultima Ratio.

Dlaczego w formularzu pozwu powinienem podać branżę, której dotyczy spór?

Dzięki temu system wylosuje do Twojej sprawy arbitra spośród tych, którzy znają Twoją dziedzinę i dobrze się czują w nomenklaturze właściwej dla Twojego biznesu. Dzięki temu postępowanie będzie prowadzone przez fachowca i praktyka, co przełoży się na Twój komfort oraz sprawność procesu

Na czym polega import danych w formularzach Ultima Ratio?

Ultima Ratio jest zintegrowane z bazami danych CEIDG oraz KRS. Pozwala to importować dane identyfikacyjne stron bezpośrednio z zasobów tych instytucji. Dzięki temu sporządzenie pozwu trwa szybciej, na pewno się przy tym nie pomylisz a importowane dane będą zawsze aktualne.

Na jaki adres otrzymam wydane w sprawie orzeczenie?

Wydane orzeczenie jest przesłane tradycyjną przesyłką pocztową na adres strony lub adres pełnomocnika - jeżeli pozew wnoszony był przez adwokata lub radcę prawnego. Można również wybrać w tym celu inny adres korespondencyjny. Opcje wyboru adresu dla doręczeń orzeczenia dostępne są w formularzach pozwu oraz odpowiedzi na pozew, w części poświęconej identyfikacji stron.

Z jaką chwilą doręczenie pozwu uznaje się za skuteczne?

Jeżeli w umowie stron lub w którymś z publicznych rejestrów ujawniony został adres poczty elektronicznej pozwanego, doręczenie pozwu następuje na ten adres i uważa się je za skuteczne w momencie umieszczenia wiadomości w folderze „wysłane” serwera pocztowego Sądu i braku raportu błędu serwera pocztowego odbiorcy.

Należy przy tym pamiętać, że niezależnie od doręczenia pocztą elektroniczną, sąd zawsze wysyła informację o wniesieniu pozwu wraz z jego wydrukiem oraz z instrukcjami dotyczącymi utworzenia profilu i logowania się do systemu informatycznego listem poleconym na adres pozwanego ujawniony we właściwym rejestrze sądowym albo innym publicznym rejestrze lub ewidencji. Potwierdzenie nadania wydruku pozwu umieszcza się w systemie elektronicznym i przyjmuje się, że dotarł on do adresata w terminie 5 dni roboczych od daty jego nadania. Doręczenie listem poleconym nie jest w tym wypadku decydujące jeżeli chodzi o moment doręczenia pozwu pozwanemu, niemniej służy bezpieczeństwu obrotu prawnego oraz zagwarantowaniu pozwanemu możliwości obrony.

Jeżeli ani w umowie stron, ani w żadnym publicznym rejestrze nie ma adresu poczty elektronicznej pozwanego, wówczas sporządzając pozew należy zaznaczyć opcję:

"W umowie stron oraz publicznych rejestrach brak adresu e-mail pozwanego”. W takiej sytuacji za datę doręczenia pozwanemu pozwu przyjmuje się termin 5 dni roboczych od daty nadania pozwanemu listem poleconym informacji o wniesieniu pozwu wraz z jego wydrukiem. Jeżeli pozwany będzie twierdził, że nie otrzymał pozwu, ma możliwość wykazania tej okoliczności przeciwdowodem w postaci reklamacji pocztowej.

Czy w Ultima Ratio możliwe jest tak zwane współuczestnictwo formalne?

Nie. Procedura przed Ultima Ratio jest w maksymalnym stopniu uproszczona i oparta na zasadzie: „jedno roszczenie - jeden pozew”.

Reprezentuję wspólników spółki cywilnej. W jaki sposób oznaczyć takich powodów lub pozwanych w formularzu pozwu?

Jeżeli wspólnicy spółki cywilnej są powodami lub pozwanymi, należy przy polu: „Rodzaj powoda” albo: „Rodzaj pozwanego” wybrać: „Wspólnicy spółki cywilnej”. Jeżeli nie wszyscy wspólnicy spółki są ujawnieniu w CEIDG, należy dodać wspólników nieujawnionych za pomocą opcji: „Dodaj wspólnika”.

Moja spółka z o.o. chce złożyć pozew, a jest reprezentowana łącznie przez dwóch członków zarządu. Tymczasem formularz pozwu może złożyć tylko jedna osoba.

W takiej sytuacji członkowie zarządu powinni wybrać spośród siebie jedną osobę, która będzie uprawniona do skutecznego działania przed Ultima Ratio. Do pozwu lub odpowiedzi na pozew należy dołączyć skan dokumentu potwierdzającego wybór. Taka zasada odnosi się zresztą do wszystkich podmiotów reprezentowanych w obrocie w sposób kolegialny. Zalecamy w takiej sytuacji rozważenie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika.

Jaką rolę pełni „link do sprawy”? Gdzie mam go szukać?

Link do sprawy to inaczej cyfrowy „klucz”, za pomocą którego osoba, dla której jest on przeznaczony, uzyskuje dostęp do sprawy. Jeżeli nie jesteś powodem inicjującym postępowanie, nie możesz uzyskać dostępu do danej sprawy w sposób inny, niż kliknięcie w wygenerowany link. Link znajduje się w wiadomości e-mail z pozwem oraz w piśmie z wiadomością o pozwie nadanym pozwanemu listem poleconym. W trakcie trwania sprawy link udostępniający można również wygenerować - na przykład po to, by przyznać dostęp do sprawy nowo ustanowionemu pełnomocnikowi albo klientowi chcącemu przeglądnąć materiał dowodowy. Aby to zrobić, należy po zalogowaniu się na profil strony skorzystać z opcji „Dostęp do sprawy”. Wygenerowany tam link należy przesłać wybranej osobie pocztą elektroniczną.

Pamiętaj, że dostęp do sprawy może zostać przyznany jedynie zarejestrowanemu użytkownikowi Ultima Ratio. Jeżeli nie posiadasz jeszcze profilu użytkownika - załóż go.

Link przypisuje do sprawy tego użytkownika, który dokona logowania do systemu w bezpośrednim następstwie jego kliknięcia. Sprawa pojawi się automatycznie na jego profilu użytkownika.

Pamiętaj również, że link z informacji o pozwie jest wielorazowy, zaś link wygenerowany w polu „Dostęp do sprawy” wygasa po jednym użyciu.

Arbiter każdorazowo bada kto posiada dostęp do sprawy i może dokonywać w tym zakresie czynności porządkowych.

Czy mogę prezentować materiały dowodowe bez potwierdzenia, że są prawdziwe i autentyczne?

Nie. Wszystkie załączane materiały wymagają potwierdzenia ich prawdziwości i autentyczności. W przeciwnym razie nie są procesowane przez system informatyczny Ultima Ratio.

Czy Regulamin Sądu przewiduje że jedne dowody są ważniejsze od innych?

Nie. Materiał dowodowy podlega swobodnej ocenie Sądu. Arbiter jednak w uzasadnieniu orzeczenia wyjaśni, dlaczego pewne dowody uznał za bardziej a inne za mniej wiarygodne.

Chciałbym w mojej sprawie przesłuchać świadka - jak można to zrobić?

Poproś świadka o sporządzenie zeznań na piśmie oraz o podanie numeru kontaktowego. Zeznanie powinno zawierać jego oświadczenie, że jest świadom odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Jednocześnie z przedstawieniem stanowiska i dołączeniem pisemnego zeznania świadka, zawnioskuj o jego przesłuchanie. Decyzja w tym zakresie należy do arbitra. Jeżeli zdecyduje się uwzględnić Twój wniosek, uzgodni na czacie z Tobą i drugą stroną optymalną porę telekonferencji oraz - kiedy przyjdzie czas - zestawi odpowiednie połączenie telekonferencyjne. Zapis rozmowy zostanie niezwłocznie umieszczony na profilu sprawy.

W jaki sposób mogę sprawdzić kto ma dostęp do profilu mojej sprawy?

Aby sprawdzić kto aktualnie posiada dostęp do sprawy, należy kliknąć „Dostęp do sprawy” w prawym menu.

Jak mogę sprawdzić czy i kiedy pozwanemu doręczono pozew?

Informację na temat doręczeń można uzyskać w panelu sprawy i są oznaczone jako „Raport z doręczenia pozwu”. Na raportach możesz zapoznać się ze szczegółami doręczenia pozwu pocztą elektroniczną oraz listem poleconym.

Zapisałem pozew jako wersję roboczą. Jak długo mogę ją przechowywać?

Wersja robocza służy do przygotowania pozwu przed jego złożeniem. Zapisuje ostatnio wprowadzone zmiany i pozwala na ostateczne dopracowanie treści pozwu. W przypadku kiedy nie zdecydujesz się złożyć pozwu, wersję roboczą możesz samodzielnie usunąć naciskając przycisk „usuń”. Jeśli tego nie zrobisz wersja robocza zostanie automatycznie usunięta po 60 dniach od ostatniej dokonanej przez Ciebie jej modyfikacji.

Skierowałem pozew do opłacenia. Ile czasu mam na jego opłacenie?

Warunkiem skutecznego złożenia pozwu jest jego opłacenie. Do momentu potwierdzenia opłaty, pozew znajduje się w zakładce „oczekujące na opłacenie”. W przypadku wyboru opłaty przelewem online, pozew zostanie uznany za złożony już w kilka minut po opłaceniu. Inaczej jest w przypadku kiedy zdecydujesz się na opłacenie pozwu przelewem tradycyjnym. Oczekiwanie na przyjęcie pozwu wydłuży się o czas zaksięgowania przelewu na koncie operatora oraz potwierdzenia w systemie elektronicznym sądu. Z reguły trwa to nie dłużej niż 2 dni robocze. Jeżeli z jakichś przyczyn nie dokonasz opłaty pozwu przelewem online lub tradycyjnie, pozew będzie przechowywany w zakładce „oczekujące na opłacenie” przez 60 dni od naciśnięcia przycisku „przejdź do płatności”, po czym zostanie automatycznie usunięty z systemu.

Opłaciłem pozew/odpowiedź na pozew. Kiedy otrzymam fakturę VAT?

Faktura VAT wystawiana jest w terminie 2-3 dni roboczych od dnia opłacenia. Jest przesyłana e-mailem na adres strony. Możliwe jest również jej pobranie z panelu "opłaty w sprawie"

Przedstawiłem stanowisko i zapisałem jego wersję roboczą. Gdzie mogę ją teraz przeglądnąć?

System nie przechowuje wersji roboczych stanowisk procesowych. Kiedy zapisujesz wersję roboczą, zapisuje się ona bezpośrednio w formularzu. Po opuszczeniu formularza dane będą tam przechowywane, toteż by powrócić do pracy nad stanowiskiem, po prostu powróć do formularza.

Kto może być pełnomocnikiem w Ultima Ratio?

Pełnomocnikiem w postępowaniu przed Sądem Ultima Ratio może być profesjonalny pełnomocnik: adwokat lub radca prawny, a także pracownik danej jednostki organizacyjnej. Sytuacja wygląda zatem podobnie do sytuacji w sądach powszechnych. 

Czy mogę skutecznie złożyć pozew jako pełnomocnik nie posiadając jeszcze dokumentu pełnomocnictwa od klienta?

Tak, podobnie jak to ma miejsce w sądach powszechnych. Możesz dokonać czynności procesowej bez umocowania, niemniej przy pierwszej możliwości albo na wezwanie arbitra powinieneś przedstawić stosowne pełnomocnictwo.

Złożyłem pozew samodzielnie, lecz okazuje się, że pozwany ma prawnika, wobec czego i ja postanowiłem skorzystać z profesjonalnej pomocy. Jak mam to zrobić?

W polu „Dostęp do sprawy” wybierz opcję: „Przyznaj dostęp do sprawy” i wybierz opcję: „czynny”. Wygenerowany w ten sposób link prześlij wybranemu pełnomocnikowi. Pełnomocnik klikając w otrzymany link przeniesie się na stronę logowania, a po zalogowaniu na jego profilu automatycznie pojawi się sprawa, w której go upoważniłeś. Pełnomocnik powinien niezależnie od tego dołączyć przy pierwszej czynności skan dokumentu pełnomocnictwa.

Alternatywnie, możesz przyznać pełnomocnikowi dostęp do sprawy przesyłając mu wiadomość e-mail z pozwem, w której również umieszczony jest link.

Chciałbym pilnie zaangażować radcę prawnego lub adwokata do poprowadzenia sprawy w Ultima Ratio. Gdzie mogę znaleźć profesjonalnego pełnomocnika posiadającego już u Państwa profil użytkownika?

Na stronie Sądu Ultima Ratio znajdziecie Państwo zakładkę z Listą prawników zarejestrowanych w Ultima Ratio. Prawnicy ci posiadają profile użytkowników w naszym sądzie i jednocześnie wyrazili zgodę na umieszczenie na liście dla celów kontaktu z Tobą.

Jak mogę się dowiedzieć, kiedy arbiter planuje dalsze czynności w sprawie i kiedy mogę spodziewać się orzeczenia?

Zapytaj o to arbitra na czacie sprawy. Udzieli Ci wszelkich informacji.

Chciałbym skontaktować się z arbitrem - czy mogę zadzwonić do jego kancelarii notarialnej?

Kontakt z arbitrami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego Sądu, na czacie danej sprawy. Kontakt z kancelarią notarialną arbitra w danej sprawie jest zabroniony.

W mojej sprawie zmienił się arbiter. Dlaczego tak się stało?

Są dwa rodzaje przyczyn zmiany arbitra w sprawie. Pierwsze z nich to wnioski o jego wyłączenie. Każda ze stron może złożyć wniosek o wyłączenie arbitra, jeżeli ma obawy co do jego bezstronności i niezależności. Wniosek rozpoznaje Prezes Sądu i jeżeli okaże się zasadny - arbitra się wyłącza i powołuje arbitra zastępczego. Mogą też zdarzyć się sytuacje, że z powodów zdrowotnych, losowych czy innych arbiter nie jest w stanie kontynuować postępowania. Wnioskuje wówczas do Prezesa Sądu o zmianę i jeżeli Prezes przychyli się wniosku - również wyznacza arbitra zastępczego. Procedura zmiany arbitra jest tak pomyślana, by jedynie w minimalnym stopniu przedłużyła postępowanie.

Gdzie mogę zapoznać się z oświadczeniem arbitra o bezstronności i niezależności?

Oświadczenie o bezstronności i niezależności arbitra jest przez niego podpisywane, a jego skan widoczny jest w „Informacji o wyborze arbitra” na profilu sprawy.

Czy w Ultima Ratio mogę dochodzić jednym pozwem świadczeń podzielnych?

Nie. Procedura przed Ultima Ratio jest w maksymalnym stopniu uproszczona i oparta na zasadzie: „jedno roszczenie - jeden pozew”. Dlatego w przypadku roszczeń podzielnych należy wszystkich dłużników pozwać odrębnymi pozwami zaś w przypadku wierzytelności podzielnych, każdy wierzyciel pozywa dłużnika z osobna.

Czy w Ultima Ratio mogę dochodzić jednym pozwem świadczeń solidarnych?

Tak. W formularzu pozwu należy skorzystać z opcji: „Dodaj powoda” lub „Dodaj pozwanego”, wprowadzić lub zaimportować dane wierzyciela solidarnego lub dłużnika solidarnego, a w polu: „wskaż stosunek łączący powodów” albo: „wskaż stosunek łączący pozwanych” należy zaznaczyć: „prawa lub obowiązki są im wspólne”

Mój klient chciałby osobiście zapoznać się z materiałem dowodowym w sprawie. W jaki sposób przyznać mu dostęp?

W panelu prowadzonej sprawy, za pośrednictwem opcji „Dostęp do sprawy”, możemy wygenerować link, który następnie może zostać przesłany Klientowi pocztą elektroniczną. Aby przeglądać profil sprawy, klient musi się zarejestrować w naszym systemie i potwierdzić swoją tożsamość.

Czy mogę przeglądać akta sprawy nie będąc zarejestrowanym użytkownikiem Ultima Ratio?

Nie. Do przeglądania akt sprawy wymagana jest rejestracja użytkownika i potwierdzenie jego tożsamości.

Chciał/-abym udzielić pełnomocnictwa mojemu adwokatowi. W jaki sposób mogę to zrobić?

Jeżeli nie masz profilu użytkownika i nie masz zamiaru działać w procesie osobiście, prześlij maila z pozwem, lub przekaż pismo z sądu wybranemu przez siebie pełnomocnikowi. Po kliknięciu lub wpisaniu do paska przeglądarki umieszczonego linka, pełnomocnik uzyska dostęp do sprawy. Jeżeli nie jest zarejestrowanym użytkownikiem Ultima Ratio, będzie jednak musiał wcześniej założyć profil i potwierdzić swoją tożsamość.

Ponadto możesz skorzystać z Listy prawników zarejestrowanych w Ultima Ratio, którzy wyrazili zgodę na umieszczenie tam swoich danych dla celów kontaktu z Tobą, która znajduje się na stronie internetowej Sądu.

W trakcie sprawy możesz skorzystać z opcji przyznania dostępu. W polu „Dostęp do sprawy” wybierz opcję: „Przyznaj dostęp do sprawy” i wybierz opcję: „czynny”. Wygenerowany w ten sposób link prześlij wybranemu pełnomocnikowi. Pełnomocnik klikając w otrzymany link przeniesie się na stronę logowania, a po zalogowaniu na jego profilu automatycznie pojawi się sprawa, w której go upoważniłeś. Pełnomocnik powinien niezależnie od tego dołączyć przy pierwszej czynności skan dokumentu pełnomocnictwa.

Czy mogę zmienić dane nabywcy, jeżeli chodzi o fakturę VAT na opłatę arbitrażową?

Tak. Można wskazać inne danych do faktury tytułem poniesienia kosztów za opłatę arbitrażową. W tym celu należy przesunąć przycisk kontrolny „Inne dane na fakturze” w formularzu pozwu i wskazać właściwe dane nabywcy usługi. Fakturę VAT na innego nabywcę otrzymasz pocztą elektroniczną na adres użytkownika wskazany przy rejestracji.

Czy w Ultima Ratio mogę uzyskać zwrot kosztów procesu? W jakiej wysokości?

Tak. Stosuje się tutaj odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Wysokość opłat arbitrażowych, innych opłat a także kosztów zastępstwa procesowego znajduje się w Taryfie Opłat Ultima Ratio.

Czy Ultima Ratio zasądza zwrot kosztów w kwocie netto czy brutto?

Ultima Ratio, jako niepaństwowy sąd arbitrażowy, świadczy stronom usługę arbitrażową na którą wystawia fakturę VAT. W konsekwencji strona ponosi koszt opłaty arbitrażowej w wysokości brutto i w takiej też wysokości koszt ten jest stronie zwracany. Natomiast zwrot kosztów zastępstwa procesowego zasądzany jest w kwocie netto.

Opłaciłem pozew, lecz nie widzę go w systemie. Co się dzieje?

Pozwy opłacane z wykorzystaniem platformy do płatności online widoczne są na profilu użytkownika jako opłacone już po kilkunastu sekundach. Niemniej w przypadku pozwów opłacanych tradycyjnym przelewem bankowym nasz system czeka na zaksięgowanie płatności. W chwili zaksięgowania płatności kwotą opłaty arbitrażowej, pozew uważa się za wniesiony a profil sprawy możesz przeglądać na swoim profilu użytkownika. W okresie pomiędzy uzupełnieniem formularza pozwu oraz kliknięciem w opcję „opłać przelewem tradycyjnym” a faktycznym zaksięgowaniem opłaty arbitrażowej, pozew znajduje się wśród wersji pozwów „Oczekujących na opłacenie” w lewym dolnym rogu menu Twojego profilu.

Chcę przygotować i złożyć pozew, ale opłatę arbitrażową zapłaci dział księgowości klienta. Co zrobić?

Przygotuj pozew, kliknij: „Przejdź do płatności” i wybierz: „Opłać przelewem tradycyjnym”. Na swój adres mailowy otrzymasz uzupełniony blankiet przelewu ze wszystkimi danymi do płatności. Prześlij ten blankiet osobie, która ma dokonać płatności. W tym czasie Twój pozew znajdował się będzie wśród wersji roboczych z adnotacją: „oczekuje na opłatę”. Po zaksięgowaniu opłaty w naszym systemie, pozew uważa się za złożony. Automatycznie trafi na Twój profil i będziesz mógł dokonywać czynności procesowych na normalnych zasadach.

Mogę sprawdzić czy mój przeciwnik opłacił należność za biegłego?

W zakładce „opłaty w sprawie” znajduje się informacja o wniesionych przez strony opłatach.

Jakie pliki komputerowe mogą być dołączane do czynności procesowych?

Użytkownik za pośrednictwem systemu może załączać pliki w formatach:

- Pliki graficzne: odt, doc, pdf, jpg/jpeg, png, gif, bmp, tiff, rtf, txt, heic, heit, hevc;

- Zapis dźwięku: mp3, wav, wma, ogg, m4a;

- Zapis wideo: mov, mp4, avi, wmv

- Pozostałe: xls, zip,rar, arj, ppt;

Czy są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o rozmiar plików które mogę dołączyć do czynności procesowych?

Nie, aczkolwiek zalecamy dołączanie plików w rozsądnych rozmiarach. Transfer dużych plików uzależniony jest od technicznych parametrów łącza internetowego oraz wielu innych czynników. Im dłużej trwa, tym większe jest niebezpieczeństwo, że w jego trakcie wystąpią problemy techniczne. Dodatkowo, duże pliki mogą powodować wolniejsze działanie pewnych elementów profilu danej sprawy. Dlatego sugerujemy, aby duże pliki każdorazowo poddawać racjonalnej kompresji. Film o długości 5 minut, kręcony kamerą telefonu komórkowego zajmuje około 30 MB i nie powinieneś mieć żadnych problemów w dołączeniu go do materiału dowodowego. To samo dotyczy zdjęć oraz normalnych plików PDF. Niemniej, pliki o objętości powyżej 100 MB mogą z powodów technicznych nie zostać skutecznie dołączone, przez co radzimy by przesłać je w niższej rozdzielczości albo podzielić.

   W sieci znajduje się wiele poradników oraz programów służących do kompresji rozmiaru plików oraz ich podziału na mniejsze części. W razie wątpliwości co do objętości pliku który chcesz dołączyć, zwróć się do arbitra prowadzącego sprawę albo skontaktuj się z pomocą techniczną Sądu.

Arbiter prowadzący sprawę z urzędu bada, czy rozmiar dołączanych przez strony plików nie przekracza racjonalnej potrzeby. Arbiter może zobowiązać strony do dołączania plików o konkretnych parametrach i formacie oraz nakazać powstrzymanie się od przesyłania plików powyżej wskazanego limitu objętości. W razie niestosowania się do zarządzeń arbitra w tym zakresie, arbiter może zmienić charakter dostępu danego użytkownika z „czynnego” na „bierny”.

System przez chwilę „myśli” przy wgrywaniu plików, przygotowywaniu stanowisk procesowych, wgrywaniu podglądów czy przygotowywaniu wersji roboczych. Czy odświeżyć przeglądarkę?

Pomimo, że dla Ciebie - użytkownika systemu - nasz serwis wydaje się być niezwykle prosty, przyjazny i intuicyjny, każda Twoja czynność procesowa uruchamia w jego tle bardzo skomplikowane procesy informatyczne. System przygotowuje pismo procesowe wyglądające jak pismo, które znasz z sądu powszechnego. Transferuje, kompresuje i umieszcza na profilu sprawy wszystkie załączniki. Przygotowuje wpis w taki sposób, by wyglądał jak najbardziej przystępnie i czytelnie. Oznacza go również Twoim zdjęciem. Zapisuje w bazie danych nieprawdopodobnie dużą ilość informacji. Przygotowuje i wysyła do innych uczestników postępowania wiadomości e-mail, SMS oraz push z informacją o podjętych właśnie przez Ciebie działaniach. Wszystko to musi następnie trafić jako strumień bitów do Twojej przeglądarki internetowej poprzez łącze, z którego korzystasz.

Dlatego proces „przygotowania” wpisu, podglądu czy wersji roboczej może potrwać kilka sekund. Potraktuj to jako rzecz normalną. W końcu czekasz tylko kilka sekund a w tradycyjnych sądach taka sama czynność trwa kilka dni.

W umowie z kontrahentem podałem nieużywany adres poczty elektronicznej. Jak mogę go zmienić by ewentualny pozew otrzymać na adres, z którego rzeczywiście korzystam?

O zmianie adresu należy poinformować kontrahenta. Należy również pamiętać, że pozew jest w każdym wypadku dla bezpieczeństwa drukowany i doręczany pozwanemu listem poleconym

Co w sytuacji, kiedy poczta elektroniczna nie działa i mail z pozwem nie może zostać doręczony?

Administrator naszego systemu bada wówczas przyczynę braku doręczenia maila weryfikując sposób komunikacji serwerów pocztowych nadawcy i odbiorcy. Następnie podaje przyczynę braku doręczenia przystępnym językiem w systemie Ultima Ratio. Strony mogą przeanalizować zarówno historię logów serwerów jaki i wyjaśnienie administratora w raporcie doręczenia pozwu na profilu sprawy. Arbiter decyduje wówczas, czy pozew uznać za doręczony czy wysłać go jeszcze raz.

O czym można pisać na czacie sprawy?

Czat służy do mniej formalnej komunikacji z przeciwnikiem i arbitrem. W naszej wirtualnej Sali sądowej jest on odpowiednikiem rozmowy, jaką prowadzi się podczas tradycyjnej rozprawy. Czat służy wyłącznie jednej sprawie. Jest w pełni rejestrowany a wpisy nie mogą zostać usunięte. Na czacie arbiter może poprosić Cię o wyjaśnienie jakichś kwestii czy o uzupełnienie materiału dowodowego. Ty z kolei możesz zgłaszać wnioski, uwagi czy zastrzeżenia, zapytać arbitra o planowane czynności sądowe czy udzielić mu jakichś wyjaśnień. Na czacie możesz również dyskutować ze swoim przeciwnikiem o sprawie czy o ewentualnej ugodzie. Radzimy utrzymywać korespondencję na czacie w życzliwym, przyjaznym, aczkolwiek profesjonalnym tonie. Regulamin Ultima Ratio zabrania stronom kontaktowania się z arbitrem w danej sprawie w inny sposób niż za pośrednictwem czatu.

Czat sprawy jest niewielki przez co źle się pisze dłuższe wypowiedzi. Czy mogę go powiększyć?

Tak. Będąc w panelu sprawy, po prawej stronie nad oknem czatu w górnym prawnym rogu znajduje się ikona służąca do rozszerzania okna czatu.

Chciałbym zaktualizować swoje dane w Ultima Ratio. Gdzie mogę to zrobić?

Aktualizacji danych Użytkownik może dokonać po zalogowaniu się do systemu Sądu w zakładce „Ustawienia”. Po wprowadzeniu nowych danych należy zatwierdzić zmianę wciskając przycisk „Zapisz zmiany”.

Nie chcę codziennie logować się do Ultima Ratio a chciałbym dostać informację o braku odpowiedzi na pozew w terminie oraz o wydaniu orzeczenia. Czy system mógłby mnie o tym poinformować SMS-em?

Oczywiście. Po zalogowaniu się do systemu Sądu, w zakładce „Ustawienia” możesz wybrać jakiego rodzaju powiadomienia oraz gdzie chcesz otrzymywać. System może informować Cię, że pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew pomimo upływu regulaminowego terminu, o złożeniu przez drugą stronę stanowiska procesowego czy o wydaniu orzeczenia. W tym celu wystarczy „tak” lub „nie” przy odpowiednim wydarzeniu procesowym oraz odpowiednim kanale informacji.

Gdy będę miał problem z zalogowaniem się do systemu lub inny problem techniczny. Gdzie je zgłaszać?

W przypadku problemu związanych z logowaniem się do systemu Sądu Ultima Ratio warto skorzystać z funkcji „odzyskaj hasło” w panelu logowania, a jeśli to nie pomoże skorzystać z formularza kontaktu na stronie https://ultimaratio.pl . Nasi technicy w możliwie najszybszym czasie będą starali rozwiązać się Państwa problem. W przypadku problemów z obsługą oprogramowania sądu zgłoszenia należy dokonywać poprzez formularz w zakładce „ustawienia” wybierając „kontakt w sprawie pracy sądu”.

Nie mogłem działać w sprawie z powodów problemów technicznych, ale zaniedbałem ich zgłoszenia. Czy grożą za to jakieś poważniejsze skutki?

Zgodnie z Regulaminem Ultima Ratio, w razie wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających podjęcie jakiejś czynności procesowej użytkownik ma obowiązek zgłosić te problemy na stronie internetowej sądu w terminie 3 dni od dnia ich wystąpienia. W razie zaniedbania tego obowiązku użytkownik traci możliwość powoływania się na te problemy w dalszym toku postępowania albo w postępowaniu przed sądem powszechnym

Mam problemy z załadowaniem ważnego dowodu w sprawie a boję się, że arbiter wyda niedługo orzeczenie. Co zrobić?

W przypadku problemów związanych np. wgraniem plików będących dowodami w spawie prosimy o kontakt z działem technicznym poprzez formularz „Kontakt w sprawie pracy sądu”. Prosimy również na czacie sprawy uprzedzić arbitra o problemach z transferem i stosować się do jego wytycznych.

Niektóre przyciski przestały działać. Co zrobić?

Oprogramowanie jest stale rozwijane, pojawiają się nowe funkcjonalności i poprawki. W wyniku tego niektóre funkcje mogą przestać działać na komputerze użytkownika. W takich przypadkach najczęściej problem można usunąć poprzez wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki poprzez naciśnięcie skrótu klawiaturowego Ctrl + F5 lub cmd+option+e (na urządzeniach Apple). Jeżeli problem nadal występuje należy go zgłosić poprzez formularz w zakładce „ustawienia” wybierając „kontakt w sprawie pracy sądu”.

Zobacz wideo