Drodzy konsumenci!

 

W dniu 2 lipca 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał „Ultima Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej do Rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Nasz Sąd wpisany został do Rejestru pod numerem 12.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), wpis do Rejestru jest konieczny, by Ultima Ratio, jako podmiot uprawniony, mógł rozpoznawać spory, których jedną ze stron jest przedsiębiorca, a drugą - konsument - a więc osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rozpoznawanie sporów konsumenckich jest działalnością ściśle regulowaną przez prawo.

Ustawodawca chroni konsumentów w relacji z przedsiębiorcami przed ewentualnym wykorzystaniem przez tych drugich silniejszej pozycji prawnej i ekonomicznej. Ochronę taką zapewniają nie tylko liczne przepisy prawa materialnego (na przykład Kodeksu cywilnego) ale również prawo procesowe.

Zapoznajcie się z poniższymi informacjami dotyczącymi zasad, na jakich Ultima Ratio rozpoznaje spory konsumenckie. Prawo przewiduje, że powinniście zostać z nimi zaznajomieni. Dla Waszej wygody zostały one ujęte w formie pytań i odpowiedzi. Postępowania arbitrażowe w sprawach konsumenckich różnią się od spraw arbitrażowych prowadzonych przez firmy. Dlatego w razie wątpliwości co do wzajemnych relacji pomiędzy treściami zawartymi w niniejszej Strefie konsumenta, a informacjami podanymi w innych miejscach strony internetowej Ultima Ratio, pierwszeństwo ma Strefa konsumenta.    

Jeżeli zdecydowaliście się poddać spór z przedsiębiorcą pod rozstrzygnięcie Ultima Ratio, poniżej znajdziecie wygodny formularz, na którym możecie złożyć pozew wraz z załącznikami. Możecie również pobrać informacje ogólne o rozwiązywaniu sporów konsumenckich przez Ultima Ratio, Taryfę Opłat oraz Regulamin Sądu Polubownego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt na ogólnym formularzu kontaktowym Sądu.

Życzymy powodzenia w postępowaniach arbitrażowych przed Ultima Ratio!

 

Sprawozdanie ADR2020 - do pobrania

Ultima Ratio. Informacje ogólne w pytaniach i odpowiedziachJakie rodzaje sporów konsumenckich rozpoznaje Ultima Ratio?

Ultima Ratio prowadzi postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w celu rozstrzygnięcia sporu i narzucenia stronom jego rozwiązania. Oznacza to, że wyrok naszego Sądu jest dla stron wiążący.

W razie niezastosowania się przez jedną ze stron do wydanego rozstrzygnięcia, druga strona może wystąpić do właściwego sądu powszechnego o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności.

Efekt naszych działań jest zatem podobny do działania sądów powszechnych.

Zostałem pozwany. Co mam zrobić by wnieść odpowiedź na pozew?

Aby wnieść odpowiedź na pozew, kliknij w link do profilu sprawy, jaki otrzymałeś w wiadomości z Ultima Ratio na adres poczty elektronicznej, wskazany w dokumentach obejmujących Twoją zgodę na rozpoznanie sprawy w elektronicznym arbitrażu. Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania naszego Sądu. Jeżeli nie masz jeszcze konta w naszym systemie, powinieneś się zarejestrować. Podczas procesu rejestracji uzupełniasz prosty formularz obejmujący podstawowe dane osobowe oraz potwierdzisz swoją tożsamość. Dzięki umowie Ultima Ratio z Ministerstwem Cyfryzacji moższe tego dokonać błyskawicznie - poprzez Profil Zaufany, z którego korzysta już prawie 10 milionów Polaków. Alternatywnie, potwierdzenie tożsamości może nastąpić poprzez przelew weryfikacyjny.

Po założeniu konta i kliknięciu w link do sprawy, zostajesz automatycznie przeniesiony na jej profil, gdzie możesz zapoznać się z pozewm oraz jego załącznikami. Następnie klikasz w "Złóż odpowiedź na pozew" i podajesz swoje argumenty w specjalnie przygotowanym formularzu.

Od konsumentów nie pobiera się opłaty za odpowiedź na pozew.

Pamiętaj, by swoje argumenty poprzeć dowodami. W Ultima Ratio dowodem może być praktycznie wszystko, co da się zapisać w formie pliku komputerowego. Możesz więc załączyć skany dokumentów, zdjęcia, nagrania audio (na przykład rozmowy telefonicznej), nagrania wideo, zrzuty ekranów albo wiadomości mail.

Podczas trwania sprawy, bieżąca komunikacja z arbitrem oraz drugą stroną odbywa się za pośrednictwem dedykowanego czatu. Łatwo odnajdziesz go na profilu sprawy. Pamiętaj, że korespondencja na czacie jest rejestrowana, a wiadomości nie można kasować ani cofać. Aby nic ważnego nie uszło Twej uwadze, sprawdzaj regularnie czat sprawy. By być na bieżąco, zainstaluj darmową aplikację mobilną Ultima Ratio - wówczas o przyjściu wiadomości na czacie otrzymasz powiadomienie w aplikacji.

W jaki sposób Regulamin Ultima Ratio chroni konsumentów?

Konsumenci, w relacji z przedsiębiorcami, pozostają pod ścisłą ochroną prawną. Nie inaczej jest w przypadku arbitrażu. Specjalnie opracowane postępowanie odrębne w sprawach konsumenckich, będące częścią Regulaminu Ultima Ratio, przewiduje dla konsumentów cały szereg gwarancji, mających zapewnić im ochronę przed potencjalnym wykorzystaniem przez przedsiębiorców silniejszej pozycji prawnej i ekonomicznej.

Gwarancje te polegają przede wszystkim na tym, że:

 • nasi arbitrzy z urzędu weryfikują, czy zapis na sąd polubowny pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem został dokonany już po powstaniu sporu. Zgodnie z przepisami prawa, przedsiębiorca nie może bowiem uzależnić zawarcia z konsumentem jakiejś umowy (na przykład sprzedaży) od zgody konsumenta na arbitraż. Dopiero w razie niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy przez którąś ze stron, można umówić się, że narosłe nieporozumienie zostanie rozwiązane przez sąd arbitrażowy;
 • przyjęliśmy zasadę, że konsument musi zostać poinformowany o skutkach zapisu na sąd polubowny, w szczególności o fakcie, że wyrok arbitrażowy będzie miał wiążący charakter i w razie niezastosowania się do rozstrzygnięcia, wierzyciel będzie uprawniony do wystąpienia do właściwego sądu powszechnego z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Informacja taka musi zostać przekazana konsumentowi przez przedsiębiorcę zanim wyrazi on zgodę na zapis arbitrażowy i poddanie się wyrokowi sądu. Nasi arbitrzy z urzędu badają tę kwestię i odmawiają rozpoznania sprawy, jeżeli zapis arbitrażowy nie spełnia powyższych kryteriów;
 • przepisy obowiązującego prawa nakazują arbitrom tak prowadzić postępowanie arbitrażowe, by jego przebieg oraz zapadłe orzeczenie nie pozbawiało konsumenta ochrony przyznanej mu bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa właściwego dla danego stosunku;

Dlaczego postępowanie przed Ultima Ratio jest wygodne, szybkie i mniej stresujące, niż postępowanie w innych sądach?

Ultima Ratio jest elektronicznym sądem arbitrażowym, w którym postępowanie toczy się w wyłącznie online, na dedykowanej platformie informatycznej. Z tego faktu wynikają dla stron liczne udogodnienia, związane z brakiem potrzeby osobistej obecności w sądzie oraz fizycznego dokonywania czynności arbitrażowych. Postępowanie można zatem prowadzić bez wychodzenia z domu, a czynności dokonywać o każdej porze, i w dowolnym miejscu na świecie.

Do szczegółowych udogodnień, służących konsumentom w postępowaniach arbitrażowych przed Ultima Ratio, zaliczają się następujące rozwiązania:

 • Konsumenci nie muszą składać pozwów na „standardowym” formularzu w systemie Sądu. Przygotowaliśmy jego uproszczoną wersję, która znajduje się poniżej. Po złożeniu pozwu, Sekretariat Sądu przeprowadza konsumentów przez resztę procedur arbitrażowych;
 • Konsumenci nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji procesowych, jeżeli nie zgłoszą o czasie problemów techincznych lub uchybień formalnych, albo jeżeli nie wyartykułują potrzebnych twierdzeń w pozwie, albo w odpowiedzi na pozew. Arbiter przeprowadza konsumentów przez procedury arbitrażowe i udziela im niezbędnych wyjaśnień;
 • Po zarejestrowaniu profili użytkowników w naszym systemie i zalogowaniu się na profil sprawy, strony nie muszą już martwić się koniecznością pisania pism procesowych. Wystarczy, że wskażą swoje argumenty w specjalnie w tym celu przygotowanym polu edycyjnym, a nasz system informatyczny automatycznie przygotuje gotowe pisma;
 • Konsumenci nie muszą obawiać się stresu i nerwów związanych z bezpośrednią konfrontacją z przedsiębiorcami i ich prawnikami. Całość postępowania toczy się online, na specjalnie zaprojektowanej platformie elektronicznej;
 • Konsumenci nie muszą składać zeznań na sali sądowej i odpowiadać na pytania zadawane przez przedsiębiorców i ich prawników. Zamiast tego, mogą przygotowywać i nagrywać własne oświadczenia na wideo lub audio (na przykład telefonem komórkowym) i prezentować je drugiej stronie i arbitrom online - na profiach spraw;
 • By pokazać arbitrom ważne dokumenty, sporne miejsca, wadliwe produkty, nienależycie wykonane usługi albo zapoznać ich z relacjami innych osób, w Ultima Ratio nie trzeba prowadzić dowodu z zeznań świadków. Zamiast tego, strony mogą kręcić filmy, nagrywać oświadczenia audio albo robić zdjęcia i prezentować je drugiej stronie i arbitrom onilne - na profilach spraw;
 • Strony mogą korzystać z aplikacji mobilnej Ultima Ratio. Dzięki niej mogą być „na bieżąco” z przebiegiem spraw, a także nagrywać i prezentować materiał dowodowy;
 • Strony porozumiewają się z arbitrem i drugą stroną za pośrednictwem dedykowanego danej sprawie, wygodnego i nie zmuszającego do natychmiastowej reakcji czatu. Rozmowy na czatach spraw są rejestrowane i monitorowane przez arbitrów. Przedsiębiorcy nie wycofają się więc ze słownych deklaracji ani nie sprowokują konsumenta.

Jakimi kategoriami sporów konsumenckich zajmuje się Ultima Ratio?

Ultima Ratio rozpoznaje spory z umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami będącymi uczestnikami rynku finansowego, zakładami ubezpieczeń, operatorami telefonii komórkowej, operatorami telewizji kablowych, dostawcami mediów oraz podmiotami obracającymi wierzytelnościami wynikającymi z tych umów. W przyszłości, w miarę poszerzania specjalizacji naszych arbitrów, będziemy rozszerzyć zakres działania na inne kategorie sporów oraz inne sektory.

Czy Ultima Ratio prowadzi mediacje?

Nie. Ultima Ratio nie prowadzi postępowań polegających na umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron albo przedstawieniu propozycji rozwiązania sporu. Wyroki Ultima Ratio mają charakter wiążący. Ultima Ratio nie szkoli arbitrów w zakresie prowadzenia mediacji.

Jakie zasady i przepisy prawne stosuje się w prowadzonych postępowaniach?

Ultima Ratio rozpoznaje spory zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz własnym Regulaminem. Możesz pobrać Regulamin Sądu Polubownego w sekcji "Do pobrania" poniżej. Ultima Ratio nie odwołuje się do pozaprawnych systemów norm, a zasady słuszności czy też inne klauzule generalne stosuje jedynie posiłkowo. Na każdym etapie postępowania Sąd Polubowny bada, czy jego przebieg oraz zapadłe orzeczenie nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

W jakim języku prowadzone jest postępowanie?

Postępowania prowadzone są wyłączenie w języku polskim. Tylko w takim języku można składać pozwy.

Jakie dodatkowe warunki należy spełnić przed złożeniem pozwu?

Regulamin Ultima Ratio nie przewiduje szczególnych warunków, jakie powinny być spełnione by skutecznie złożyć pozew. Przede wszystkim, nie ma wymogu podjęcia przez powoda próby kontaktu z drugą stroną w celu bezpośredniego rozwiązania sporu. Niemniej jednak należy pamiętać, że w sytuacji, kiedy pozwany nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał powództwo w pierwszej czynności przed Sądem Polubownym, powód może zostać obciążony kosztami postępowania.

Czy mogę wycofać się z procedury?

Każda ze stron ma możliwość wycofania się z procedury arbitrażowej poprzez instytucję cofnięcia pozwu. W zależności jednak od tego, w jakim momencie trwania sprawy strona się na to zdecyduje, może pojawić się potrzeba zrekompensowania drugiej stronie kosztów obrony.

Kiedy Sąd Polubowny może odmówić rozpoznania sprawy?

Sąd Polubowny może odmówić rozpoznania sporu w następujących sytuacjach:

 • jeżeli przedmiot postępowania wykracza poza kategorie sporów objęte jego właściwością;
 • jeżeli sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Sąd Polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd powszechny;
 • jeżeli spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;
 • jeżeli rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Sądu Polubownego;
 • w razie niedołączenia do pozwu zgody konsumenta na arbitraż, lub też w razie powzięcia przez Sąd Polubowny wątpliwości co do jej skuteczności i zgodności z prawem, przy braku jej potwierdzenia przez konsumenta na piśmie w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Sąd Polubowny;

Co się stanie, gdy zapadnie wyrok?

Zgodnie z art. 1212 Kodeksu postępowania cywilnego, wyrok sądu polubownego ma moc prawną wyroku sądu państwowego po nadaniu mu klauzuli wykonalności. W razie niezastosowania się przez stronę do rozstrzygnięcia Sądu Polubownego, druga strona może więc wystąpić do właściwego sądu apelacyjnego z odpowiednim wnioskiem.

Kto jest arbitrem? Kto prowadzi postępowania arbitrażowe?

W Ultima Ratio osobami prowadzącymi postępowania arbitrażowe z udziałem konsumentów są czynni notariusze oraz emerytowani notariusze posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania funkcji arbitra, jak również osoby posiadające stopnie naukowe lub tytuł naukowy w zakresie nauk prawnych. Osobami takimi mogą zostać także inne osoby posiadające wykształcenie prawnicze, mające pełną zdolność do czynności prawnych, korzystające w pełni z praw publicznych oraz posiadające wiedzę i przygotowanie zawodowe niezbędne do rozstrzygania sporów. Arbitrzy Ultima Ratio zajmujący się sporami z udziałem konsumentów wpisani są na Listę Arbitrów w Sprawach Konsumenckich. Osoby te powoływane są przez Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie na trzyletnie kadencje.

Zobacz Listę Arbitrów w Sprawach Konsumenckich.

Jakie są opłaty arbitrażowe? Z jakimi kosztami należy się liczyć?

Postępowanie przed Ultima Ratio jest odpłatne. Jeżeli chodzi o opłatę pobieraną od konsumenta przy wniesieniu pozwu, jej wysokość uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu i wynosi:

 1. do 3.000 zł - 61,50 zł
 2. od 3.001 zł do 5.000 zł - 369 zł
 3. od 5.001 zł do 6.000 zł - 738 zł
 4. od 6.001 zł do 7.000 zł - 861 zł
 5. od 7.001 zł do 8.000 zł - 984 zł
 6. od 8.001 zł do 9.000 zł - 1.107 zł
 7. od 9.001 zł do 10.000 zł - 1.230 zł
 8. od 10.001 zł do 50.000 zł - 1.230 zł puls 6% od nadwyżki ponad 10.000 zł
 9. od 50.000 zł do 100.000 zł - 4.182 zł plus 4% od nadwyżki ponad 50.000 zł
 10. od 100.001 zł do 200.000 zł - 6.642 zł plus 3% od nadwyżki ponad 100.000 zł
 11. od 200.001 zł do 800.000 zł - 10.332 zł plus 2% od nadwyżki ponad 200.000 zł
 12. od 800.001 zł do 2.000.000 zł - 25.092 zł plus 1% od nadwyżki ponad 800.000 zł
 13. od 2.000.001 zł - 39.852 zł plus 0.5% od nadwyżki ponad 2.000.000 zł

Konsument nie ponosi innych kosztów postępowania arbitrażowego, chyba, że będą one wywołane jego czynnościami procesowymi (np. wnioskiem o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego).

Gdzie znajdę witrynę UE, na której publikowany jest wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez Państwa Członkowskie UE?

Wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej publikowany jest tutaj.

Adres strony:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2

Jak można się skontaktować z Ultima Ratio?

Dane kontaktowe Sądu:

Ultima Ratio
Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
ul. Rydygiera 17/U01, 01-793 Warszawa

Adres poczty elektronicznej Sądu: kontakt@ultimaratio.pl

Jaki jest średni czas trwania postępowań w sprawach konsumenckich?

Ultima Ratio nie może na razie określić średniego czasu trwania postępowania w sprawach konsumenckich. Niemniej Regulamin Sądu Polubownego zakłada, że wyroki zapadają nie później, niż w 3 tygodnie od daty wniesienia pozwu.

Czy Ultima Ratio prowadzi analizy w zakresie procentowego udziału przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z udziałem konsumentów?

Ultima Ratio nie prowadzi takich statystyk.

Złóż pozew

 

Aby złożyć pozew, uzupełnij poniższe pola.

Ponieważ konsumenci składają pozew w uproszczonej formie, niezwłocznie po złożeniu pozwu otrzymasz odpowiednie potwierdzenie wraz z instrukcjami dotyczącymi założenia konta użytkownika w systemie informatycznym Sądu.

Po założeniu konta będziesz mógł przeglądać materiały sprawy i dokonywać czynności procesowych.

 

 

Oznaczenie powoda


Oznaczenie pozwanego


Dokładne określenie żądania


Załącz dokumenty
Plik 1
Plik 2
Plik 3
Plik 4
Plik 5

Potwierdzam zapoznanie się z polityką prywatności znajdującą się w tej witrynie. Administratorem danych, które zostaną wpisane w powyższych polach jest Causa Finita S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Administrator). Uzupełnienie powyższego pola oznacza wyrażenie zgody na przetworzenie danych w celu złożenia pozwu oraz otrzymywanie ze strony Administratora kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną w celu kontynuowania procedury arbitrażowej przed „Ultima Ratio” Pierwszym Elektronicznym Sądem Polubownym przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie („Ultima Ratio”).