Ultima Ratio wydał pierwszy, historyczny wyrok! Sprawa trwała tylko 8 dni. To możliwe? Zobacz case study

Ultima Ratio wydał pierwszy, historyczny wyrok! Sprawa trwała tylko 8 dni. To możliwe? Zobacz case study

W dniu 25 lipca 2019 r., a więc po zaledwie 8 dniach trwania postępowania, Pani Rejent Tamara Żurakowska, arbiter Ultima Ratio, wydała pierwszy w Polsce wyrok w elektronicznym arbitrażu. Spółka z rynku nieruchomości komercyjnych błyskawicznie uzyskała ostateczne orzeczenie sądowe potwierdzające roszczenie o niezapłacony czynsz. Wystarczy teraz klauzula wykonalności i wyrok można kierować do egzekucji. A ponieważ szybkość wydania tego pierwszego orzeczenia zrobiła wrażenie nawet na nas, przyjrzyjmy się szczegółom przebiegu tego postępowania.

Umowa najmu z zapisem na arbitraż została podpisana początkiem maja - ledwie kilka dni po inauguracji działalności Ultima Ratio. Dobrze, że zorganizowaliśmy tę prestiżową imprezę, na której obecnych było tyle szanowanych postaci ze świata biznesu i nauki prawa… 

Przypomnijmy, jak brzmi standardowa klauzula zapisu na nasz Sąd:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez „Ultima Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania”.

Nasz pierwszy powód wiedział, że zawarcie takiej klauzuli w umowie najmu sprawi, iż pozew o roszczenia z niej wynikające będzie trzeba wnieść do Ultima Ratio zamiast do sądu państwowego. Sąd państwowy odrzuca bowiem pozwy, jeżeli strony umówiły się wcześniej na arbitraż.

Kiedy więc minął termin płatności, w dniu 17 lipca 2019 roku powód wniósł pozew przez Internet - w serwisie elektronicznym naszego sądu. Było dla nas bardzo miłym zaskoczeniem, że powód skorzystał z pomocy jednego z prawników z naszej Listy Zarejestrowanych Prawników Ultima Ratio.

Formularz pozwu jest niezwykle prosty. Jego uzupełnienie wraz z uzasadnieniem nie powinno zająć dłużej, niż 15 minut.

Natychmiast po złożeniu i opłaceniu pozwu za pośrednictwem systemu szybkich płatności elektronicznych, nasz system automatycznie przygotował profil sprawy i wylosował Arbitra. Pani Rejent Tamara Żurakowska przygotowywała właśnie projekt aktu notarialnego w swojej kancelarii kiedy otrzymała wiadomość SMS z informacją o losowaniu. Jeszcze tego samego dnia przyjęła sprawę do prowadzenia klikając przycisk "przyjmuję" w skierowanej do niej wiadomości e-mail. Jednocześnie system wysłał do pozwanego kopię pozwu pocztą elektroniczną, a powodowi dostarczył automatycznie wystawioną fakturę VAT za opłatę arbitrażową.

Dobrze, że w umowie najmu strony wskazały adresy poczty elektronicznej do doręczeń. Dzięki temu pozew można było szybko i skutecznie doręczyć mailem, a jego kopię wysłać dla bezpieczeństwa również listem poleconym. W razie braku adresów mailowych, pozew wysłalibyśmy jedynie listem poleconym, a za datę jego doręczenia przyjęlibyśmy termin 3 dni od daty nadania przesyłki (§13 ust. 4 Regulaminu Sądu).

W dniu 22 lipca 2019 r. Pani Arbiter poprosiła na czacie sprawy pełnomocnika powódki o przedstawienie prawidłowego pełnomocnictwa (w tym załączonym do pozwu prawdopodobnie były jakieś niejasności). Jednocześnie Pani Arbiter uprzedziła powódkę, że należy teraz odczekać 7 dni na ewentualną odpowiedź pozwanego na pozew. Czat sprawy zdecydowanie zdaje egzamin jako narzędzie sprawnej, życzliwej i mniej formalnej komunikacji arbitra ze stronami. 

Pozwany nie wniósł odpowiedzi na pozew. Na pewno słyszeliście, że w Ultima Ratio odpowiedź na pozew podlega opłacie arbitrażowej w takiej samej wysokości jak pozew. W konsekwencji dnia 25 lipca 2019 r. Sąd Polubowny wydał postanowienie o uznaniu sprawy za dostatecznie wyjaśnioną i zamknięciu postępowania. Tego samego dnia zapadł wyrok zasądzający w całości dochodzone roszczenie wraz z kosztami postępowania oraz kosztami zastępstwa procesowego.

Skan orzeczenia został zamieszczony w systemie, zaś jego odpisy - doręczone stronom.

Spóka rynku nieruchomości komercyjnych najprawdopodobniej wniesie teraz do sądu o klazuzlę wykonalności i sprawę odda do komornika. A Ty? Czy już wiesz jak sprawnie dochodzić należności od swoich kontrahentów?

Artykuły

Arbitraż to nie mediacja, jego skutek może Cię zaskoczyć. Prof. Jacek Gołaczyński wyjaśnia, na czym polega różnica
czwartek, 21 maja 2020

Arbitraż to nie mediacja, jego skutek może Cię zaskoczyć. Prof. Jacek Gołaczyński wyjaśnia, na czym polega różnica

Na podstawie licznych rozmów z przedsiębiorcami, a także z prawnikami, którzy przekazują nam obawy swoich klientów, dochodzimy do wniosku, że (...)
Ostateczny wyrok w 3 tygodnie… Uważasz, że to zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Lepiej zobacz ten raport
poniedziałek, 4 maja 2020

Ostateczny wyrok w 3 tygodnie… Uważasz, że to zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Lepiej zobacz ten raport

Czy zdawałeś sobie sprawę, że wyroki sądów arbitrażowych mają taką samą moc prawną, jak wyroki sądów państwowych? Zgodnie z art. (...)
Dłużnicy nie płacą a sądy zamknięte? Nie siedź z założonymi rękami! E-arbitraż - 5 powodów, dla których powinieneś z niego korzystać
wtorek, 14 kwietnia 2020

Dłużnicy nie płacą a sądy zamknięte? Nie siedź z założonymi rękami! E-arbitraż - 5 powodów, dla których powinieneś z niego korzystać

Ponieważ w ostatnim czasie zainteresowanie Ultima Ratio gwałtownie wzrosło (w marcu naszą stronę odwiedziło prawie 10 tyś. osób, a przed (...)