Maciej Ciszewski

Maciej Ciszewski

Arbiter
Notariusz w Gdańsku od 2009. Wcześniej, od 2006 roku - wykonujący zawód radcy prawnego. Autor artykułu naukowego pt.: „Postanowienia regulaminów stałych sądów arbitrażowych dotyczące arbitrów i zespołu orzekającego”, opublikowanego w Kwartalniku „Pieniądze i Więź”. Doktorant – tytuł pracy doktorskiej: „STATUS PRAWNY ARBITRA SĄDU POLUBOWNEGO”. Zainteresowania zawodowe – prawo handlowe, cywilne i sądownictwo polubowne.