Kalkulator opłaty arbitrażowej

PLN
Opłata arbitrażowa
300.00 PLN + VAT

Taryfa opłat i prowizji

 

„Ultima Ratio” Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

 

§.1.

Sąd Polubowny pobiera następujące opłaty:

1) opłatę arbitrażową,
2) opłatę za wydanie uwierzytelnionego wyroku lub innego dokumentu postępowania arbitrażowego,
3) inne opłaty zgodnie z niniejszą Taryfą,

§.2.

1. Opłata arbitrażowa od pozwu i odpowiedzi na pozew uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu i wynosi:

1) do 3.000 zł - 300 zł
2) od 3.001 zł do 5.000 zł - 500 zł
3) od 5.001 zł do 6.000 zł - 600 zł
4) od 6.001 zł do 7.000 zł - 700 zł
5) od 7.001 zł do 8.000 zł - 800 zł
6) od 8.001 zł do 9.000 zł - 900 zł
7) od 9.001 zł do 10.000 zł - 1.000 zł
8) od 10.001 zł do 50.000 zł - 1.000 zł plus 6% od nadwyżki ponad 10.000 zł
9) od 50.000 zł do 100.000 zł - 3.400 zł plus 4% od nadwyżki ponad 50.000 zł
10) od 100.001 zł do 200.000 zł - 5.400 zł plus 3% od nadwyżki ponad 100.000 zł
11) od 200.001 zł do 800.000 zł - 8.400 zł plus 2% od nadwyżki ponad 200.000 zł
12) od 800.001 zł do 2.000.000 zł - 20.400 zł plus 1% od nadwyżki ponad 800.000 zł
13) od 2.000.001 zł - 32.400 zł plus 0.5% od nadwyżki ponad 2.000.000 zł

2. Do kwot powyższych należy doliczyć podatek VAT.

3. W razie gdy strona zaniżyła wartość przedmiotu sporu, Sąd Polubowny może skorygować tę wartość.

4. Gdy ustalenie obiektywnej wartości przedmiotu sporu jest niemożliwe, Sąd Polubowny pobiera opłatę według najniższej stawki. Może jednak przyjąć wyższą wartość przedmiotu sporu mając na uwadze charakter i okoliczności sprawy oraz stosownie do nakładu pracy.

5. W wypadku ponownego rozpoznania sprawy, po uchyleniu przez sąd powszechny wyroku Sądu Polubownego w tej samej sprawie, pobiera się 60% opłaty arbitrażowej.

§.3.

Sąd Polubowny pobiera opłatę za wydanie uwierzytelnionego wyroku lub innego dokumentu postępowania arbitrażowego w wysokości 2 złote za stronę, nie mniej jednak, niż 50 złotych za jeden dokument. Do kwoty tej dolicza się podatek VAT.

§.4.

Od pozwu oraz odpowiedzi na pozew pobiera się dodatkowo opłatę na koszty doręczeń korespondencji w wysokości 20 zł netto.

§.5.

Sąd Polubowny zwraca połowę opłaty arbitrażowej w razie:

1) stwierdzenia niewłaściwości Sądu,
2) zwrotu pozwu lub odpowiedzi na pozew,

§.6.

Sąd Polubowny pobiera zaliczki na wydatki związane z kosztami korespondencji, wynagrodzeniem biegłych oraz inne tego typu w wysokości ustalonej przez arbitra. Zaliczkę wnosi strona powodująca czynność wymagającą poniesienie wydatku, pod rygorem odmowy jej dokonania.

§.7.

Doręczenie (wydanie) stronom wyroku następuje po pełnym pokryciu przez nie należnych opłat i zaliczek.

§.8.

1. Minimalne stawki wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 1.500 złotych - 300 złotych,
2) powyżej 1.500 złotych do 3.000 złotych - 900 złotych,
3) powyżej 3.000 złotych do 5.000 złotych - 1.200 złotych,
4) powyżej 5.000 złotych do 10.000 złotych - 1.800 złotych,
5) powyżej 10.000 złotych do 25.000 złotych - 3.600 złotych,
6) powyżej 25.000 złotych do 50.000 złotych - 4.200 złotych,
7) powyżej 50.000 złotych do 100.000 złotych - 5.400 złotych,
8) powyżej 100.000 złotych do 150.000 złotych - 7.200 złotych,
9) powyżej 150.000 złotych do 200.000 złotych - 8.600 złotych,
10) powyżej 200.000 złotych do 300.000 złotych - 10.800 złotych,
11) powyżej 300.000 złotych do 500.000 złotych - 12.400 złotych,
12) powyżej 500.000 złotych do 1.000.000 złotych - 18.000 złotych,
13) powyżej 1.000.000 złotych do 2.000.000 złotych - 24.000 złotych,
14) powyżej 2.000.000 złotych - 24.000 złotych plus 0,5% wartości przedmiotu sporu od nadwyżki ponad 2.000.000 złotych.

2. Sąd Polubowny może zasądzić zwrot kosztów zastępstwa procesowego w większym zakresie, jeżeli będzie to uzasadnione stopniem skomplikowania sprawy.