POLITYKA PRYWATNOŚCI

    Szanując i przestrzegając prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane
i wykorzystywane informacje o Użytkownikach Elektronicznego Sądu Polubownego Ultima Ratio oraz w jaki sposób Sąd dba o ochronę danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.


I. Zasady Przetwarzania Danych Osobowych - s.1

II. Polityka Cookies – s. 3 

I.                 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest  Causa Finita S.A. z siedzibą w Rzeszowie (35-310) Al. Tadeusza Rejtana 36 (dalej: „Administrator”) Dane kontaktowe Administratora: tel. 178581055 e-mail: biuro@ultimaratio.pl

 

POZYSKANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

Wszelkie wskazywane w systemie dane, są niezbędne dla wykonywanej usługi, integralnie z nią związane, a ich podanie wynika z właściwości usługi określonej w odrębnych przepisach (Kodeks Postępowania Cywilnego).

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

PRAWNIE UZASADNIONY CEL, JEŚLI WYSTĘPUJE

 

 

przetwarzanie przez Administratora danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

w celu prowadzenia postępowania przed „Ultima Ratio” Elektronicznym Notarialnym Sądem Polubownym

 

prowadzenie statystyk

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Posiadanie informacji o statystykach spraw prowadzonych przez „Ultima Ratio” Elektroniczny Notarialny Sąd Polubowny pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności

 

w celu realizacji kontaktu, wymiany informacji i danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem „Ultima Ratio” Elektronicznego Notarialnego Sądu Polubownego

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji i danych w przypadku konieczności wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem „Ultima Ratio” Elektronicznego Notarialnego Sądu Polubownego

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

 

 

 

 

 

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

·        uczestnikom postępowania prowadzonego przed „Ultima Ratio” Elektronicznym Notarialnym Sądem Polubownym oraz ich pełnomocnikom

·        prezesowi „Ultima Ratio” Elektronicznego Notarialnego Sądu Polubownego

·        arbitrom „Ultima Ratio” Elektronicznego Notarialnego Sądu Polubownego

·        biegłym „Ultima Ratio” Elektronicznego Notarialnego Sądu Polubownego

·        firmom współpracującym ze spółką Causa Finita S.A. w zakresie hostingu oraz rozwoju oprogramowania „Ultima Ratio” Elektronicznego Notarialnego Sądu Polubownego

·        podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską

·        bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń

 

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania „Ultima Ratio” Elektronicznego Notarialnego Sądu Polubownego

 

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

Dane pozyskane w ramach prowadzonego postępowania przed „Ultima Ratio” Elektronicznym Notarialnym Sądem Polubownym

Dane osobowe będą przechowywane do czasu dokonania  archiwizacji danych po zakończeniu postępowania

 

Dane dla celów marketingowych

·        W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

·        W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu

 

Każdej osobie, której dane dotyczą, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania się w systemie i uczestnictwa w postępowaniu przed „Ultima Ratio” Elektronicznym Notarialnym Sądem Polubownym. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych możemy odmówić rejestracji.

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem
e-mail: biuro@ultimaratio.pl.

 

II.               POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych
na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

DEFINICJE

1.      Serwis - serwis internetowy działający pod adresem http://www.ultimaratio.pl

2.      Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

3.      Administrator - CAUSA FINITA S.A. z siedzibą w Rzeszowie, prowadząca działalność pod adresem: (35-310) Al. Tadeusza Rejtana 36, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8133728880, o nadanym numerze REGON: 365593738, o nadanym numerze KRS: 0000640290, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

4.      Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

5.      Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

6.      Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

RODZAJE COOKIES

1.      Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

2.      Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

3.      Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

4.      Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

1.      Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

2.      Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

3.      Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

 

 

 

CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

1.      Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

2.      Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

3.      Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

4.      Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

5.      Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Google Analytics, Facebook, LinkedIn

MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

1.      Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

2.      Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

3.      Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

WYMAGANIA SERWISU

1.      Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

2.      Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

ZMIANY W POLITYCE COOKIE

1.      Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

2.      Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

3.      Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.