Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Elektronicznego Sądu Polubownego Ultima Ratio


PREAMBUŁA

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ma na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie ze Strony Internetowej pod adresem internetowym: https://www.system.ultimaratio.pl, umożliwienie uzyskania jak najszerszej wiedzy o możliwościach korzystania z Elektronicznego Sądu Polubownego Ultima Ratio, wskazania Klientom katalogu ich uprawnień i obowiązków związanych
z korzystaniem z Elektronicznego Sądu Polubownego Ultima Ratio.

§1. DEFINICJE

1.     Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a)   Administrator – (Usługodawca) podmiot odpowiedzialny za świadczenie usług na rzecz Użytkowników, polegających na organizacji pod względem technicznym możliwości prowadzenia postępowań arbitrażowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet.

b)    Elektroniczny Sąd Polubowny Ultima Ratio – Elektroniczny Sąd polubowny, rozpoznający sprawy pomiędzy osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej przed niezależnymi Arbitrami (zwany dalej również Sądem lub Sądem Ultima Ratio).

c)   Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Sądzie Ultima Ratio.

d)    Arbiter – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych pełniąca rolę orzekającego w Elektronicznym Sądzie Polubowny Ultima Ratio.

e)    Konto – spersonalizowana część Serwisu, do której dostęp chroniony jest hasłem. Konto służy do dokonywania czynności w postępowaniu przed Elektronicznym Sądem Polubownym Ultima Ratio.

 

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.     Przedmiot Regulaminu. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Sądu Ultima Ratio oraz stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 punkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 tekst jednolity z dnia 15.07.2016r.).

2.     Administrator zwany również jako podmiot  świadczący usługi (Usługodawca) na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie jest: CAUSA FINITA S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Al. Tadeusza Rejtana 36/12, 35-310 Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000640290, NIP: 8133728880, REGON: 365593738, Kapitał Zakładowy: 100 000,00 zł.

3.     Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Sądu Ultima Ratio, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, którym się posługuje Administrator oraz warunki trybu reklamacyjnego.

4.     Niniejszy regulamin normuje prawa i obowiązki Administratora oraz zarejestrowanych w serwisie Użytkowników Sądu Ultima Ratio.

5.     Korzystanie z Elektronicznego Sądu Polubownego Ultima Ratio jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, polityki prywatności oraz przepisów RODO.

 

§3. KORZYSTANIE Z SĄDU ULTIMA RATIO

1.     W ramach Elektronicznego Sądu Polubownego Ultima Ratio świadczone są usługi na rzecz jego użytkowników polegające na organizacji pod względem technicznym możliwości prowadzenia postępowań arbitrażowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet.

2.     W ramach Elektronicznego Sądu Polubownego Ultima Ratio usługi świadczone są na rzecz: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz  wspólników spółki cywilnej.

 

§4. REJESTRACJA KONTA

1.     Rejestracji w Sądzie Ultima Ratio może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.     Proces rejestracji w Sądzie Ultima Ratio wymaga:

a)    podania wymaganych danych;

b)    podania wymaganych danych rejestrowych;

c)     wyrażenia niezbędnych zgód;

d)    wyrażenia ewentualnych dobrowolnych zgód;

e)    zweryfikowania swojej tożsamości za pośrednictwem jednej z wybranych metod uwierzytelnienia tożsamości;

f)      potwierdzenia przez administratora skutecznej rejestracji;

g)    aktywacja konta jest warunkiem prawidłowego zakończenia rejestracji.

3.     Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia unikalnego hasła zgodnie z wytycznymi podanymi w formularzu rejestracyjnym, tak aby uniemożliwić dostęp do konta osobom niepowołanym. Zabrania się udostępniania hasła osobom postronnym. 

4.     Rejestracja w Sądzie Ultima Ratio jest odpłatna w przypadku rejestracji przelewem weryfikacyjnym – opłata zgodna z Taryfą Opłat zamieszczoną na stronie Sądu.

5.     Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w systemie.

6.     Użytkownik jest zobowiązany do:

a)    podawania danych zgodnych prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających
w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich,

b)    niezwłocznej aktualizacji danych podanych przy rejestracji po każdej ich zmianie.

 

§5. OŚWIADCZENIA WOLI I WIEDZY

 

1.     Użytkownik oraz Arbitrzy za pośrednictwem Elektronicznego Sądu Polubownego Ultima Ratio składają oświadczenia woli lub wiedzy w postaci elektronicznej związane z prowadzeniem postępowań arbitrażowych.

2.     Użytkownik, jego pełnomocnik, Arbitrzy oraz Administrator dokonują czynności oraz składają oświadczenia wymagające formy pisemnej w postaci elektronicznej równoważnej formie pisemnej. Elektroniczny sposób komunikacji stanowi wyłączny sposób komunikacji pomiędzy Użytkownikiem, Sądem oraz Administratorem, chyba że Regulamin Sądu stanowi inaczej.

3.     Przez przesyłanie korespondencji, rozumie się przesyłanie informacji lub dokumentów na podany przez użytkownika: adres email, numer telefonu oraz zamieszczanie informacji bezpośrednio w panelu toczącej się sprawy. Przesyłanie korespondencji jest równoznaczne z umieszczenie informacji w panelu sprawy, załączaniem pism, plików graficznych, nagrań audio i wideo.

4.     Wszelka przesłana do Użytkownika korespondencja drogą elektroniczną w ramach działalności Elektronicznego Sądu Polubownego Ultima Ratio lub za pośrednictwem panelu sprawy przez Administratora,  Arbitra lub innego użytkownika zarówno w ramach działalności Sądu jak i w ramach toczącego się postępowania jest uznawana za skutecznie doręczoną, chyba że regulamin Sądu stanowi inaczej.

5.    Zapisane wersje robocze pozwów zostaną automatycznie i nieodwracalnie usunięte przez system Sądu Ultima Ratio po upływie 2 miesięcy od ostatniej ich modyfikacji przez użytkownika

6.    Po upływie 2 miesięcy od dnia złożenia i nieopłacenia pozwu lub odpowiedzi na pozew zostaną one automatycznie i nieodwracalnie usunięte przez system Sądu Ultima Ratio.

 

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO

1.     Administrator świadczy jedynie usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu technicznych możliwości prowadzenia postępowań arbitrażowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet, a tym samym nie ma wpływu na przebieg postępowań arbitrażowych toczących się za pośrednictwem Sądu Ultima Ratio, zwłaszcza  na decyzje Arbitrów i treść orzeczeń.

2.     Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za orzeczenia zapadłe w toku postępowań arbitrażowych toczących się za pośrednictwem Sądu Ultima Ratio.

 

§7. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1.     Obowiązkiem Administratora jest:

a)    Utrzymanie ciągłości pracy Sądu Ultima Ratio z wyłączeniem odpowiedzialności administratora za wszelkiego rodzaju zakłócenia działania lub niedostępności świadczonych usług, które zwalniają w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie Administratora z jakiejkolwiek odpowiedzialności z powyższego tytułu,

b)    Naprawa wszelkich usterek technicznych w ciągłości pracy Sądu Ultima Ratio bezzwłocznie od ich zaistnienia,

c)     Zapewnienie wsparcia technicznego dla Użytkowników Sądu i Arbitrów,

2.     Administrator oraz Arbitrzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, lub osób trzecich związane z funkcjonowaniem Sądu, w tym za niezgodne z prawem lub obowiązującymi regulaminami uzyskanie dostępu informacji przez osoby trzecie.

3.     Działania mające na celu utrudnienie lub destabilizację funkcjonowania Sądu Ultima Ratio stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, administrator bez zbędnej zwłoki zawiesi lub usunie konto Użytkownika.

 

 

§8. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1.     Użytkownik ma prawo korzystać jedynie z własnego konta. Zabrania się udostępniania dostępu do swojego konta osobom postronnym. Każde działanie wykonane przy użyciu konta Użytkownika w Sądzie Ultima Ratio uważa się za działanie Użytkownika.

2.     Każda zmiana danych Użytkownika wymaganych przy rejestracji konta wymaga powiadomienia Administratora i aktualizacji danych przez Użytkownika. W razie zaniedbania powyższego obowiązku Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia aktualizacji danych Użytkownika samodzielnie, jeżeli zmiana taka została przeprowadzona w rejestrze publicznym.

 

§9. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.     Administrator  Sądu Ultima Ratio przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz innych podmiotów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE.L.2016 Nr 119. 1) oraz na podstawie Polityki Prywatności Sądu Ultima Ratio.

2.     Administrator korzysta z technologii plików Cookies co oznacza, że podczas korzystania z Sądu mogą być zapisywane i odczytywane małe pliki Cookies zawierające informacje niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej i systemu. Pliki mogą być niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sądu Ultima Ratio oraz być wykorzystywane do celów  statystycznych. Szczegółowe informacje w zakresie plików Cookies znajdują się w  Polityce Prywatności Sądu.

 

§10. REKLAMACJE

1.      Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach problemów technicznych dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na zapewnieniu technicznych możliwości prowadzenia postępowań arbitrażowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet.

2.     Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem ogólnodostępnego formularza kontaktowego na stronie internetowej Sądu lub za pośrednictwem formularza  kontaktowego po zalogowaniu się do systemu Sądu.

3.     Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

a)    Oznaczenie Usługobiorcy;

b)    Opis problemu technicznego;

4.     Jeżeli w reklamacji zostały podane dane, które nie pozwalają jednoznacznie wskazać Użytkownika, to Administratorowi przysługuje prawo skontaktowania się Użytkownikiem w celu ustalenia czy zgłasza on reklamacje i jakie są jego zastrzeżenia
i żądania.

5.     Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres email, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia obejmującego wszystkie informacje niezbędne do jego rozpatrzenia.

 

§11. WYMOGI TECHNICZNE

1.     Dla prawidłowego korzystania z Sądu Ultima Ratio od Użytkownika wymagany jest:

a)  Komputer z dostępem do sieci Internet wyposażony w oprogramowaniem MAC OS lub Windows;

b)  Dostęp do poczty elektronicznej;

c) Korzystanie z przeglądarki: Google Chrome wersja 67.x (lub nowsza), Mozilla Firefox wersja 60.x (lub nowsza), Microsoft Edge wersja 40.x (lub nowsza), Safari wersja 9.x (lub nowsza), Opera wersja 53.x (lub nowsza);

d)  Korzystanie z aplikacji mobilnej:

- minimalne wymagania dla systemu Android: System Android 5.0 Lollipop lub nowszy, Minimum 2GB pamięci RAM, wymagane połączenie z Internetem.

- minimalne wymagania dla systemu iOS: System iOS 12.1 lub nowszy (obsługiwane urządzenia: iphone 6s lub nowsza wersja, 1GB pamięci RAM), wymagane połączenie z Internetem.

e) Wyłączenie funkcji obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Sądu Ultima Ratio jednak może mieć wpływ w niektórych sytuacjach na funkcjonowanie systemu i prowadzić do utrudnień w połączeniu z Sądem Ultima Ratio. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej lub profilu użytkownika wynikające z wyłączenia obsługi funkcji Cookies.

f) Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Sądu Ultima Ratio zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym oraz dobrymi obyczajami, poszanowaniem praw osób trzecich oraz prawa własności intelektualnej.

g)  Użytkownik za pośrednictwem systemu może przesyłać pliki w formatach:

- Pliki graficzne: odt, doc, pdf, jpg/jpeg, png, gif, bmp, tiff, rtf, txt, heic, heit, hevc;

- Zapis dźwięku: mp3, wav, wma, ogg, m4a;

- Zapis wideo: mov, mp4, avi, wmv

- Pozostałe: xls, zip,rar, arj, ppt;

h) W przypadku przesłania przez Użytkownika plików zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem, Administrator Sądu ma prawo do ich natychmiastowego usunięcia.

2.     Stosownie  do  art.  6  pkt  1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z Usług. Informacja dotyczy zagrożeń, które Administrator identyfikuje jako zagrożenia  potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Administratora systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:

a)    możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

b)    możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w  środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu;

c)     możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;

d)    możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;

e)    możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do  złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika;

f)      możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w  sieci (spyware);

g)    naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego;

h)    instalowanie oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z Usług ze źródeł innych niż źródła autoryzowane przez Administratora,  które  mimo  podejmowanych  przez Administratora działań  mających  na  celu  zminimalizowanie  możliwości udostępniania  modyfikowanych  przez  osoby  trzecie  wersji  oprogramowania,  może  zawierać  oprogramowanie złośliwe.

 

§12. PŁATNOŚCI

 

1.     Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, akceptacja postanowień niniejszego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie faktur VAT przez Administratora wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres email.

2.     Zgoda na przesyłanie Faktur VAT drogą elektroniczna wyrażona w §12 pkt. 1 nie wyłącza prawa do dostarczania Użytkownikom faktur oraz  ich duplikatów w formie papierowej przez Administratora.

3.     Przesłanie przez Administratora Faktury elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika oznacza jej za skuteczne doręczenie.

4.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Użytkownika, jeżeli jest ono spowodowane z przyczyn niezależnych od Administratora, w szczególności jeżeli jest ono skutkiem: podania przez Użytkownika nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu; utraty prawa korzystania przez Użytkownika z adresu; zakwalifikowania jako spam wiadomości elektronicznej, do której załączona została faktura elektroniczna, przez system informatyczny, z którego korzysta Użytkownik; braku dostępu Użytkownika  do połączenia internetowego; przypadkowego usunięcia wiadomości elektronicznej, do której załączona została faktura elektroniczna; nieuzasadnionego uznania załącznika zawierającego fakturę elektroniczną za zarażony wirusem komputerowym.

5.     Nieotrzymanie przez Użytkownika faktury elektronicznej z przyczyn wskazanych w §12 pkt 4 nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty należności wynikającej z nabycia przez Użytkownika usług.

 

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności:

a)    za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów informatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych;

b)    brak dostępu do strony z przyczyn niezależnych od Administratora

c)     za szkody powstałe w związku z niemożnością użytkowania przez Użytkownika Sądu Ultima Ratio w związku z niewłaściwym użytkowaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

2.     Administrator ma prawo dokonywać zmian w dowolnym terminie niniejszego regulaminu, o zmianie poinformuję wysyłając wiadomość email na aktualny adres podany przez Użytkownika, a także obowiązujący regulamin zamieści na stronie internetowej Sądu Ultima Ratio. Zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu. Korzystanie z Sądu Ultima Ratio po wprowadzeniu zmian do Regulaminu jest równoznaczny z ich zaakceptowaniem.

3.     Administrator ma prawo zablokować lub czasowo ograniczyć dostęp do Sądu Ultima Ratio na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

4.     W relacjach pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem stosuje się język polski.

5.     Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.