Regulamin

Elektronicznego Centrum Arbitrażu i Mediacji Ultima RATIO.

 

Regulamin Centrum.pdf

 


 

Regulamin Elektronicznego Centrum Arbitrażu i Mediacji
przy „Ultima Ratio” Pierwszym Elektronicznym Sądzie Polubownym
przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

 

1.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia spraw z zakresu pozasądowego rozwiązywania sporów w Elektronicznym Centrum Arbitrażu i Mediacji, działającym przy „Ultima Ratio” Pierwszym Elektronicznym Sądzie Polubownym przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
   
 2. Definicje:
  (a) „Centrum” - oznacza Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji, będące ośrodkiem mediacyjnym online z możliwością prowadzenia postępowań arbitrażowych, działającym w domenie: www.ultimaratio.pl.
  (b) „Sąd Polubowny” - oznacza „Ultima Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
  (c) „Konsument” - oznacza konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  (d) „Przedsiębiorca” - oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, który posiada stronę internetową i oferuje kontrahentom możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów w ramach Centrum
  (e) „Warunki Umów” - postanowienia wzorców umów, regulaminów, ogólnych warunków, umów ramowych i innych porozumień, stosowanych przez Przedsiębiorcę lub których Przedsiębiorca jest stroną
  (f) „Postępowanie” - postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów, polegające na mediacji lub arbitrażu, prowadzone przez Centrum zgodnie z niniejszym Regulaminem
  (g) „Widget Centrum” - nośnik informacji zainstalowany na stronie internetowej Przedsiębiorcy, służący do natychmiastowego dostępu do serwisu informatycznego Centrum
   
 3. Centrum prowadzi Postępowania w sprawach wynikających z umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami oraz w sprawach wynikających z umów zawartych przez Przedsiębiorcę z Konsumentem lub innym przedsiębiorcą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Ponadto, Centrum prowadzi postępowania w sprawach z rękojmi i niezgodności towaru z umową niezależnie od miejsca dokonania transakcji, usług świadczonych przez Internet a także spory wynikające z umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami będącymi uczestnikami rynku finansowego, zakładami ubezpieczeń, operatorami telefonii komórkowej, operatorami telewizji kablowych, dostawcami mediów oraz podmiotami obracającymi wierzytelnościami z umów z zakresu rynku finansowego, ubezpieczeń, telefonii komórkowej, telewizji kablowej i dostawy mediów.

2.  Nabycie i utrata subskrypcji

 1. Przedsiębiorca nabywa subskrypcję w serwisie informatycznym Centrum.
   
 2. Nabywając subskrypcję, Przedsiębiorca powinien wskazać w szczególności:
  (a) swoje dane identyfikacyjne
  (b) adres e-mail do powiadomień i korespondencji
  (c) adres strony internetowej, na której będzie umieszczony Widget Centrum
  (d) jednostkę redakcyjną Warunków Umów, w której zawarto informację o zobowiązaniu Przedsiębiorcy do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów w ramach Centrum
  (e) rodzaj prowadzonych Postępowań (zgodnie z ust. 4 pkt 1 Regulaminu)
  (f) termin, po upływie którego możliwa staje się eskalacja sporu poprzez żądanie rozpoznania sprawy przez mediatora lub arbitra
  (g) imiona, nazwiska oraz numery PESEL osób upoważnionych do reprezentowania Przedsiębiorcy w rozmowach oraz Postępowaniach
   
 3. Nabycie przez Przedsiębiorcę subskrypcji nie tworzy stosunku, z którego mogłoby wynikać jakiekolwiek zagrożenie dla niezależności mediatorów i arbitrów Centrum. Mediatorzy i arbitrzy są całkowicie niezależni od stron Postępowania i w swojej działalności podlegają jedynie przepisom prawa. W trakcie prowadzenia Postępowań, mediatorzy i arbitrzy nie mogą przyjmować od stron instrukcji, zaleceń lub wskazówek co do sposobu rozwiązania sporu.
   
 4. Wraz z nabyciem subskrypcji i wyborem rodzaju postępowania: „Mediacje”, Przedsiębiorca - zgodnie z art. 31 ust. 2 Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1823) powinien zamieścić na swojej stronie internetowej oraz w Warunkach Umów informację o zobowiązaniu do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów w ramach Centrum.
 5. W przypadku rodzaju postępowania: „Arbitraż”, Przedsiębiorca powinien ponadto zadbać, aby zapis arbitrażowy, poddający dane spory pod rozstrzygnięcie Centrum, uzyskał moc wiążącą w relacjach z kontrahentami. Wymaganie to uważa się za spełnione, gdy kontrahent Przedsiębiorcy przed zawarciem umowy miał możliwość zapoznania się z treścią Warunków Umów zawierających zapis arbitrażowy i je zaakceptował, co potwierdził wprost, albo zaznaczając odpowiednią opcję.

 6. Centrum nie prowadzi postępowań arbitrażowych z udziałem Konsumentów.

 7. Wraz z nabyciem subskrypcji, Przedsiębiorca instaluje Widget Centrum. Widget Centrum stanowi sposób rozpoczęcia rozmowy, który - jeżeli strony nie dojdą do porozumienia prowadząc negocjacje we własnym zakresie - może prowadzić do wszczęcia Postępowania.

 8. Subskrypcji usług Centrum nie mogą nabywać przedsiębiorcy, których przedmiot działalności jest niezgodny z prawem, a także przedsiębiorcy, których głównym przedmiotem działalności jest obrót: napojami alkoholowymi, wyrobami tytoniowymi, środkami odurzającymi, bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, produktami nieoryginalnymi (tzw. podróbkami) oraz treściami pornograficznymi.
   
 9. Centrum może jednostronnie anulować subskrypcję lub odmówić nowych subskrypcji Przedsiębiorcy, który bezzasadnie nie zastosował się do przedstawionej przez mediatora propozycji rozwiązania sporu z Konsumentem a także nie zastosował się do wyroku arbitrażowego wydanego przez arbitra w ramach postępowania arbitrażowego.

3.  Rozpoczęcie rozmowy

 1. Postępowanie poprzedzone jest rozmową stron, prowadzoną w serwisie informatycznym Centrum. Rozmowa służy między innymi: przedstawieniu stanowiska, opisaniu problemu, zgłoszeniu skargi, przedstawieniu wniosku, złożeniu oświadczenia, wezwaniu do zapłaty, złożeniu reklamacji, wyjaśnieniu wątpliwości a także przedsięwzięciu wszelkich innych działań zmierzających do zapobieżenia wystąpieniu lub eskalacji sporu. Rozmowy nie prowadzi się:

  1. w razie wyboru opcji zawarcia ugody online przed mediatorem
  2. w sytuacji, kiedy rozmowa byla już prowadzona w systemie informatycznym Przedsiębiorcy
  3. jeżeli Warunki Umów stanowią inaczej

W takiej sytuacji Postępowanie uważa się za wszczęte z chwilą złożenia wniosku.

 1. Osoba fizyczna może rozpocząć rozmowę i występować w Postępowaniu w charakterze strony, jej reprezentanta lub pełnomocnika po utworzeniu profilu użytkownika w systemie informatycznym Centrum oraz potwierdzeniu swojej tożsamości przez Profil Zaufany. Jednej czynności w imieniu strony może dokonać tylko jeden użytkownik.
   
 2. Dla rozpoczęcia rozmowy oraz uczestniczenia w Postępowaniu nie jest wymagane ustanowienie pełnomocnika. Każda strona we własnym zakresie decyduje jednak o tym, czy potrzebuje niezależnego doradztwa prawnego. Centrum publikuje na stronie internetowej listę adwokatów i radców prawnych, którzy posiadają już profil w systemie informatycznym Centrum i zdecydowali się udostępnić swoje dane kontaktowe zainteresowanym osobom.
   
 3. W razie decyzji o udzieleniu pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy arbitrażowej, winno ono umocowywać do działania w danej sprawie przed Centrum (pełnomocnictwo do prowadzenia poszczególnej sprawy) a jego odpis winien zostać dołączony przez pełnomocnika przy pierwszej czynności.
   
 4. Strona udzielająca pełnomocnictwa w trakcie trwania rozmowy lub Postępowania powinna również udzielić pełnomocnikowi dostępu do sprawy generując i przesyłając mu link dostępowy w zakładce „Dostęp do sprawy”.
   
 5. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit (g) uważa się za umocowane do reprezentowania Przedsiębiorcy we wszystkich rozmowach i Postępowaniach z jego udziałem.
    
 6. Rozmowę rozpoczyna się poprzez kliknięcie w przycisk: „Rozpocznij rozmowę” na Widgecie Centrum, a w przypadku Przedsiębiorcy - również na profilu użytkownika. Aby rozpocząć rozmowę, należy zalogować się do serwisu informatycznego Centrum i uzupełnić formularz. Rozpocząć rozmowę
  może Konsument, Przedsiębiorca a także kontrahent Przedsiębiorcy nie będący Konsumentem (B2C, C2B oraz B2B).
   
 7. Rozpoczynając rozmowę, strona powinna wskazać w szczególności: okoliczności faktyczne oraz dane umożliwiające identyfikację danej umowy (numer zamówienia, rodzaj towaru lub usługi, cenę, datę zakupu, okoliczność, czy zakup nastąpił poprzez stronę www lub inny środek elektroniczny, czy spór był już rozwiązany przez inny podmiot lub sąd, etc.). Jeżeli rozmowę rozpoczyna Przedsiębiorca, powinien ponadto wskazać podany przez drugą stronę przy zawieraniu umowy adres e-mail oraz adres siedziby lub zamieszkania. Jeżeli druga strona jest przedsiębiorcą i przy zawieraniu umowy nie wskaże danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, podaje się adres e-mail oraz adres siedziby ujawniony w publicznej ewidencji lub rejestrze.
   
 8. Wniosek o rozpoczęcie rozmowy doręczany jest drugiej stronie pocztą elektroniczną, zaś w przypadku wezwania do zapłaty - dla bezpieczeństwa również listem poleconym. Wniosek jest natychmiast widoczny w systemie IT Centrum. Domniemywa się, że wiadomość z wnioskiem o rozpoczęcie rozmowy, nadana na prawidłowo wskazany adres poczty elektronicznej, dotarła do adresata z chwilą jej nadania.
   
 9. W trakcie rozmowy strony mogą wymieniać stanowiska, dołączać materiały a także korespondować na czacie. Strony mogą prezentować: skany dokumentów, obrazy, zdjęcia, nagrania audio i wideo, pliki komputerowe oraz inne tego typu materiały, przy czym strona dołączająca dany materiał powinna w każdym przypadku potwierdzić, że jest on prawdziwy i autentyczny. W szczególnych okolicznościach, Centrum może ograniczyć rozmiar lub format plików prezentowanych przez strony, a także zarządzić przedstawienie plików w innych formatach.
   
 10. Rozmowa toczy się wyłącznie w serwisie informatycznym Centrum. Serwis informatyczny Centrum informuje strony o złożonych pismach i materiałach, a także o innych wydarzeniach w sprawie pocztą elektroniczną. Użytkownik może również otrzymywać powiadomienia SMS zaznaczając odpowiednią opcję w ustawieniach swojego profilu.
   
 11. Domyślnym językiem komunikacji jest język polski. Strony mogą dokonać wyboru innego języka.
   
 12. Konsument może wycofać się z rozmowy na każdym jej etapie.
   
 13. Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 2 pkt 2 lit (f) powyżej strony nie dojdą do porozumienia, strona, która rozpoczęła rozmowę, uprawniona jest do eskalacji sporu poprzez kliknięcie opcji: „Żądam rozpoznania sprawy przez mediatora (arbitra)”. Postępowanie rozpoczyna się z chwilą skorzystania przez uprawnionego z tej możliwości.
   
 14. W przypadku braku skorzystania przez uprawnionego z możliwości eskalacji sporu w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia rozmowy, rozmowa zostaje automatycznie zakończona. Centrum informuje o tym strony z odpowiednim wyprzedzeniem.

4.  Postępowania - zasady ogólne

 1. Centrum prowadzi następujące rodzaje Postępowań: mediacje lub arbitraż.
   
 2. Mediacje polegają na umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu a także na przedstawieniu przez arbitra propozycji rozwiązania sporu. Arbitraż oznacza rozstrzygnięcie sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.
   
 3. Jeżeli strony nie zawarły odrębnych umów o mediację lub zapisów arbitrażowych, uważa się, że Przedsiębiorca wyraża zgodę na udział w Postępowaniu przez sam fakt nabycia subskrypcji i udostępnienia na swojej stronie internetowej Widgeta Centrum, zaś Konsument oraz inna osoba nie będąca Konsumentem wyraża zgodę na udział w Postępowaniu poprzez zgłoszenie żądania rozpoznania sprawy przez mediatora lub arbitra. Przedsiębiorca nie może wycofać się z udziału w rozmowie ani w mediacji, chyba, że zachodzą uzasadnione okoliczności. Konsument może na każdym etapie wycofać się z udziału w Postępowaniu bez podania przyczyny. Serwis informatyczny Centrum informuje Konsumenta o takiej możliwości.
   
 4. Postępowania prowadzone są w składzie jednego mediatora lub jednego arbitra, bez wyznaczania rozprawy.
   
 5. Miejsce prowadzenia postępowań jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
   
 6. Językiem Postępowania jest język polski.

5.  Mediatorzy i Arbitrzy

 1. Skorzystanie przez uprawnionego z opcji: „Żądam rozpoznania sprawy przez mediatora (arbitra)” skutkuje procedurą wyboru mediatora lub arbitra celem włączenia go do rozmowy stron i przeprowadzenia Postępowania.
   
 2. Mediator wybierany jest w drodze losowania przez Prezesa Sądu Polubownego z Listy Mediatorów Centrum Rozwiązywania Sporów. Na Listę Mediatorów może być wpisana osoba posiadająca wykształcenie
  prawnicze, wpisana na listę stałych mediatorów przez prezesa właściwego sądu okręgowego. Mediatorami zostają w pierwszej kolejności osoby będące czynnymi notariuszami albo emerytowanymi
  notariuszami.
   
 3. Mediator wpisywany jest na Listę Mediatorów Centrum Rozwiązywania Sporów na kadencję obejmującą okres trzech lat od dnia dokonania wpisu. Wpisu na Listę Mediatorów dokonuje Prezes Sądu
  Polubownego.
 4. Wykreślenie mediatora z Listy Mediatorów następuje automatycznie w przypadku:
  a. wykreślenia przez Prezesa Sądu Polubownego
  b. wygaśnięcia kadencji
  c. rezygnacji mediatora

 5. Arbiter wybierany jest w drodze losowania przez Prezesa Sądu Polubownego z Listy Arbitrów Sądu Polubownego.
   
 6. W przypadku arbitrażu, arbiter składa stronom pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności. Oświadczenie to doręczane jest stronom w serwisie informatycznym Centrum.
   
 7. Mediator oraz arbiter mają obowiązek niezwłocznego ujawnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na ich niezależność lub bezstronność lub powodować konflikt interesów z jedną ze stron sporu.
   
 8. W razie uzasadnionych wątpliwości co do bezstronności lub niezależności mediatora lub arbitra, strona może złożyć wniosek o jego wyłączenie. Wniosek składa się w terminie 3 dni od dnia uzyskania informacji przez stronę o okolicznościach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli wniosek złożony został w terminie, podlega on rozstrzygnięciu przez Prezesa Sądu Polubownego. Wniosek zostaje rozpoznany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia wniesienia. W razie postanowienia o wyłączeniu mediatora lub arbitra, Prezes Sądu Polubownego postanawia o wyborze mediatora lub arbitra zastępczego.

6.  Odmowa przeprowadzenia Postępowania

 1. Mediator lub arbiter może odmówić przeprowadzenia Postępowania w następujących przypadkach:
  (a) przedmiot sporu wykracza poza kategorie sporów objętych właściwością Centrum
  (b) brak jest wiążącego strony zapisu arbitrażowego (w przypadku arbitrażu)
  (c) spór jest błahy, bezzasadny lub przeprowadzenie Postępowania spowoduje nieproporcjonalne uciążliwości dla drugiej strony
  (d) wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 10 EURO (w przeliczeniu na złote polskie po średnim kursie NBP z dnia rozpoczęcia Postępowania
  (e) spór jest aktualnie rozpatrywany lub był uprzednio rozpoznany przez inny podmiot zajmujący się pozasądowym rozwiązywaniem sporów lub przez sąd powszechny
  (f) w ocenie mediatora lub arbitra, przeprowadzenie Postępowania w istotny sposób zakłóciłoby efektywne funkcjonowanie Centrum lub/i Sądu Polubownego
   
 2. W przypadku decyzji o odmowie przeprowadzenia Postępowania, mediator lub arbiter informuje o tym strony i przedstawia uzasadnienie odmowy.

7.  Przebieg Postępowania

 1. Centrum informuje drugą stronę o rozpoczęciu Postępowania pocztą elektroniczną. Przedsiębiorcy doręcza się powiadomienie na adres, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit (b) niniejszego Regulaminu, zaś Konsumentowi albo stronie prowadzącej działalność gospodarczą - na adres wskazany w ust. 3 pkt 8 powyżej. Powiadomienia doręcza się również na adresy poczty elektronicznej pełnomocników, jeżeli zostali ustanowieni.
   
 2. Jeżeli druga strona nie brała udziału w rozmowie poprzedzającej eskalację sporu, niezależnie od doręczenia powiadomienia o rozpoczęciu Postępowania zgodnie z ustępem poprzedzającym, Centrum doręcza jej również odpis wniosku o rozpoczęcie rozmowy listem poleconym na adres określony w ust. 5 pkt 8. Potwierdzenie nadania wydruku wniosku listem poleconym umieszcza się w systemie elektronicznym i przyjmuje się, że dotarł on do adresata w terminie 5 dni roboczych od daty jego nadania.
   
 3. Jeżeli Konsument nie brał udziału w rozmowie poprzedzającej eskalację sporu i nie wyraża zgody na mediacje, mediator umarza Postępowanie. Ten sam skutek powoduje wycofanie się Konsumenta z udziału w Postępowaniu.
   
 4. W przypadku arbitrażu, brak odpowiedzi na powiadomienie o rozpoczęciu Postępowania, jeżeli z materiału sprawy wynika właściwość Centrum, nie wstrzymuje rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia.
   
 5. Przystępując do rozpoznania sprawy, mediator lub arbiter zapoznaje się z rozmową stron. Mediator lub arbiter ma prawo do kształtowania przebiegu Postępowania, w tym do określania terminów i innych wymogów proceduralnych, a także do:
  (a) zobowiązywania stron do udzielenia dalszych informacji oraz do odbierania i rozpatrywania dodatkowych oświadczeń, według własnego uznania
  (b) wydawania zarządzeń dotyczących wszelkich kwestii proceduralnych, które mediator lub arbiter uzna za konieczne
  (c) sugerowania ewentualnego rozstrzygnięcia sporu na bazie dotychczas zgromadzonego materiału, przy czym przyjmuje się, że w postępowaniu arbitrażowym nie stanowi to ujawnienia stanowiska arbitra w zakresie przyszłego rozstrzygnięcia, a jedynie opartą na zasadzie słuszności propozycję zakończenia sporu, opartą na dotychczasowym przebiegu Postępowania
   
 6. Postępowanie jest kontynuowane pomimo braku dostarczenia wymaganych przez mediatora lub arbitra dokumentów lub informacji albo braku stosowania się do jego innych zarządzeń.
   
 7. W trakcie trwania Postępowania, strony przedstawiają stanowiska i dokonują czynności na zasadach określonych w ust. 3 pkt 10 Regulaminu.
 8. Zeznania świadków mogą być składane w formie pisemnych oświadczeń lub nagrań wideo, przy czym świadek powinien w swoim oświadczeniu potwierdzić, iż jest świadom odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Jeżeli mediator lub arbiter uzna to za celowe, organizuje wideokonferencję celem uzupełnienia faktów mających dla sprawy istotne znaczenie. Strona wnioskująca o przesłuchanie świadka zobowiązana jest skłonić go do złożenia zeznań pod rygorem pominięcia dowodu. Zapis przesłuchania zostaje umieszczony w systemie informatycznym Centrum.

 9. Oświadczenie woli w formie dokumentowej, złożone w systemie informatycznym Centrum, uważa się za pochodzące od użytkownika, który:

  1. zalogował się na swoje konto i dokonał podpisu dokumentu obejmującego to oświadczenie, lub:
  2. wybrał opcje podpisu bez zakładania konta, potwierdził swoją tożsamość przez Profil Zaufany i dokonał podpisu dokumentu obejmującego to oświadczenie
 10. W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych, Centrum może na wniosek strony wezwać wskazanego przez siebie biegłego celem zasięgnięcia opinii. Opinia przedstawiana jest w systemie elektronicznym.

 11. Centrum dąży do załatwienia sprawy w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia Postępowania.

8.  Zakończenie Postępowania

 1. Jeżeli w toku mediacji strony nie zawarły ugody, mediator przedstawia im propozycję rozwiązania sporu. Jednocześnie Centrum informuje strony, że nie muszą wyrażać na nią zgody ani stosować się do niej (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 9 niniejszego Regulaminu). Ponadto, sam udział w mediacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu przed sądami powszechnymi, w których może zapaść inne rozstrzygnięcie, niż propozycja przedstawiona przez mediatora.
   
 2. W ciągu 7 następnych dni, strony zobowiązane są do poinformowania mediatora, czy wyrażają zgodę lub zastosowały się do otrzymanej propozycji.
   
 3. Mediator sporządza protokół zawierający przebieg mediacji oraz jej wynik. Jeżeli strony zawarły ugodę i przedstawiły ją mediatorowi, jej odpis dołącza się do protokołu.
   
 4. Wybór przez Przedsiębiorcę rodzaju prowadzonych Postępowań: „Arbitraż” zgodnie z ustępem 2 pkt 2 lit e) powyżej nie wyklucza możliwości przeprowadzenia postępowania mediacyjnego za zgodą obydwu stron. Centrum nie działa wówczas jako sąd polubowny w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
   
 5. Wyrok arbitrażowy jest sporządzony na piśmie i podpisany przez arbitra. Wyrok powinien zawierać zwięzłe motywy rozstrzygnięcia. Ponadto, wyrok powinien wskazywać zapis na sąd polubowny na podstawie którego go wydano, zawierać oznaczenie stron i arbitra, a także określać datę i miejsce
  jego wydania.
   
 6. Należności mediatorów i arbitrów oraz koszty funkcjonowania Centrum pokrywane są z opłat subskrypcyjnych uiszczanych przez Przedsiębiorców. Każda ze stron samodzielnie ponosi koszty przygotowania i złożenia przez siebie niezbędnych dokumentów, włączając koszty ewentualnego zastępstwa prawnego. Mediator lub arbiter może zobowiązać stronę do wniesienia zaliczki na dodatkowe koszty postępowania, pod rygorem niepodjęcia czynności powodującej koszty.
 7. W postępowaniach arbitrażowych, w orzeczeniu kończącym sprawę, arbiter może rozstrzygnąć również o kosztach postępowania, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o odpowiedzialności za wynik sprawy.

 8. Centrum doręcza stronom lub ich pełnomocnikom, jeżeli zostali ustanowieni, uwierzytelnione odpisy wyroków oraz tych postanowień, w których zasądzono koszty postępowania, listem poleconym. Uwierzytelnione odpisy protokołów z mediacji doręczane są na wniosek. Pozostałe orzeczenia doręczane są w systemie informatycznym Centrum.

9.  Poufność

 1. Centrum, mediatorzy oraz arbitrzy zobowiązani są zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w trakcie trwania Postępowań.
   
 2. Centrum jest uprawnione do badania propozycji rozwiązań sporu w celu monitorowania efektywności procedur oraz opracowania lub publikacji wyników swoich badań i opracowywania sprawozdań.
   
 3. Dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie w celu wykonania wyniku Postępowania lub w przypadkach przewidzianych prawem - w odpowiedzi na orzeczenie sądu lub zarządzenie organu administracji publicznej.

10.  Pozostałe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Sądu Polubownego oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.