Program Bezpieczna Firma Ultima RATIO.

Program składa się z:

 • zaawansowanego podpisu elektronicznego oraz:
 • arbitrażu online

Dostępny dla stron dla e-podpis Ultima RATIO pozwala na szybkie, wygodne i bezpieczne podpisywanie dokumentów. Oczywiście nie chodzi tu o własnoręczne podpisywanie dokumentów przez strony i ich wymianę drogą mailową. Nasze rozwiązanie to podpis elektroniczny zgodny z Rozporządzeniem eIDAS. Umowy zawarte w ten sposób mają tzw. „formę dokumentową”. Forma ta jest przez prawo co do zasady zrównana z formą pisemną. Jeżeli zaś chodzi o bezpieczeństwo, Ultima RATIO. jest podłączony do Węzła Krajowego. Dzięki temu strony późniejszych postępowań potwierdzają swoje dane przez Profil Zaufany.

Wszystkie te umowy możesz więc podpisać zarówno „tradycyjnie”, jak i z wykorzystaniem e-podpisu Ultima RATIO. Skutki prawne będą takie same:

 • umowa sprzedaży
 • umowa o współpracy
 • umowa zlecenia
 • umowa o dzieło
 • umowa o roboty budowlane
 • umowa dostawy
 • kontrakt menadżerskie,
 • umowa użyczenia,
 • umowa pożyczki,
 • umowa agencyjne,
 • umowa ubezpieczenia,
 • umowa przechowania,
 • umowa spółki cywilnej,
 • ugoda.

Oczywiście, korzystanie z e-podpisu Ultima RATIO. ma tutaj tą przewagę, że nie musisz sprawdzać otrzymanych dokumentów pod względem merytorycznym. Kontrahent nie ma bowiem możliwości „podmienić” dokumentu albo którejś jego strony w trakcie składania podpisu. Dokumenty są bowiem zabezpieczone kwalifikowanymi pieczęciami elektronicznymi i kwalifikowanymi znacznikami czasu. Odpada też konieczność drukowania umów oraz rozsyłania ich kurierem. Jest więc bezpiecznie, wygodnie i przyjaźnie dla środowiska.


Uwaga: czasem prawo wymaga, aby niektóre umowy były zawierane na piśmie pod rygorem nieważności lub pod rygorem innych skutków prawnych. Mowa tutaj na przykład o:

 • umowie leasingu
 • umowie poręczenia (a właściwie o oświadczenie poręczyciela)
 • umowie najmu nieruchomości lub pomieszczenia zawartej na czas dłuższy niż rok
 • umowie sprzedaży nieruchomości

Takie umowy należy podpisać własnoręcznie (lub u notariusza).


Dokumenty podpisane elektronicznym podpisem Ultima RATIO. pomagają w późniejszym prowadzeniu spraw arbitrażowych.

Dokumentu takiego nie można bowiem ani przerobić, ani podrobić ani bezprawnie uzupełnić. Nie można go też w inny sposób spreparować – chociażby poprzez wstawienie czyjegoś podpisu pod sfabrykowane oświadczenie. Samego podpisu też nie da się sfałszować.

Dlatego przedsiębiorcy, którzy w dokumencie podpisywanym naszym e-podpisem zdecydują się dodać zapis na Ultima RATIO. mogą liczyć na jeszcze szybsze postępowania. W e-sądach cały materiał strony przesyłają online. Jego prawdziwość i autentyczność dość łatwo jest więc podważyć. Dzieje się to nagminnie. Opinie grafologiczne sporo kosztują i znacząco przedłużają czas trwania spraw. Natomiast dokumenty podpisywane naszym e-podpisem są przez system automatycznie sprawdzane zaraz po ich przedstawieniu. 

Dlatego zachęcamy przedsiębiorców do korzystania z e-podpisu Ultima RATIO.

Zwłaszcza, że jest on dostępny w opcji z jeszcze szybszym i jeszcze wygodniejszym arbitrażem online. W razie zaistnienia sporu z kontrahentem, Serwis uzupełnia formularz wezwania do zapłaty. Wezwanie to jest wysyłane do drugiej strony pocztą elektroniczną. Dodatkowo Centrum wysyła wezwanie listem poleconym. Nie trzeba zatem pisać profesjonalnego pozwu.

Druga strona ma na odpowiedź 7 dni (termin ten można zmienić w ustawieniach konta serwisu).

Jeżeli kontrahent nie reaguje lub strony nie odchodzą do porozumienia, przedsiębiorca może zażądać rozpoznania sprawy przez arbitra. Czyni to klikając w odpowiednią opcję na profilu sprawy.


Uwaga: aby arbiter mógł zająć się sprawą, w umowie przedsiębiorcy z kontrahentem musi być zawarty zapis arbitrażowy.

Oto najbardziej popularne warianty zapisów arbitrażowych:
 
 • „Wszelkie spory wynikające z umów zawartych z naszym Serwisem będą rozstrzygane przez Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji Ultima RATIO.”
   
 • „Spory wynikające z umów zawartych z naszym Serwisem rozpozna sąd powszechny w okręgu którego X ma siedzibę lub Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji Ultima RATIO. - przy czym wybór sądu arbitrażowego albo sądu państwowego przez powoda będzie miał dla pozwanego charakter wiążący”.
   
 • "Spory o roszczenia o wartości do X złotych, wynikające umów z naszym Serwisem, rozpozna sąd powszechny, w okręgu którego powód ma siedzibę. Spory o roszczenia przenoszące tę kwotę rozpozna Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji Ultima RATIO.”.
   
 • „Wszelkie spory wynikające z umów z naszym serwisem będą rozstrzygane przez Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji Ultima RATIO. Postanowienie to nie dotyczy jednak dochodzenia: [czynszu najmu, ceny sprzedaży, etc.], dla których właściwym będzie sąd powszechny w okręgu którego X ma siedzibę”.

Po włączeniu się do sprawy, arbiter składa oświadczenie o bezstronności i niezależności. Następnie bada racje obydwu stron. Strony mogą prezentować materiał w formie skanów, zrzutów ekranów, zdjęć, filmów, nagrań audio, etc. Komunikacja z arbitrem toczy się na prostym czacie sprawy.

Po uznaniu sprawy za dostatecznie wyjaśnioną, arbiter Centrum wydaje wyrok. Wyrok taki, po nadaniu klauzuli wykonalności, ma moc wyroku sądu powszechnego. Zasada ta wynika z art. 1212 §1 Kpc.

Wszystkie koszty zawarte są w opłacie subskrypcyjnej. Od żądania rozpoznania sprawy przez arbitra nie pobiera się dodatkowej opłaty.