Chińskie firmy zaskoczone. Komornik z wyrokiem Ultima Ratio może zapukać do ich biur w Pekinie

Chińskie firmy zaskoczone. Komornik z wyrokiem Ultima Ratio może zapukać do ich biur w Pekinie

Dostaliśmy zapytanie o następującej treści: „Nasza spółka jest na początku współpracy z chińskim producentem. Chcemy zamieścić w umowie klauzulę na sąd arbitrażowy online Ultima RATIO. Czy jest on właściwy w przypadku podmiotu z Chin? Ponadto, czy językiem postępowania może być język angielski?” Ponieważ nasi użytkownicy dość często pytają o możliwość korzystania z Ultima Ratio w umowach z zagranicznym kontrahentem, odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.


Pozwać można każdego

Stroną postępowania przed każdym sądem arbitrażowym w Polsce, a więc również przed Ultima Ratio, może być również podmiot zagraniczny. Nie ma przeszkód, by był nim właściciel fabryki z Chin. Kwestie te regulują przepisy prawa międzynarodowego, które przewidują wzajemne poszanowanie dla orzeczeń wydawanych w umawiających się państwach.

Ale postępowanie tylko po polsku

Z uwagi na to, że Ultima Ratio jest sądem bardzo szybkim, a postępowanie jest niezwykle uproszczone, nasz Sąd stosuje wyłącznie prawo polskie, zaś językiem postępowania jest wyłącznie język polski. Dlatego w umowie z chińskim kontrahentem należy wprowadzić klauzulę mówiącą, że spory z niej wynikające będą rozpoznawane zgodnie z prawem polskim.

A co, jeżeli umowa jest po chińsku

Sama umowa może być sformułowana po polsku, po angielsku albo po chińsku. Najlepiej sprawdzają się jednak wersje dwujęzyczne, w której jednym z języków jest język polski. Jeżeli umowa będzie w języku obcym, powód będzie zobowiązany dołączyć do pozwu polskie jej tłumaczenie. W razie wątpliwości, arbiter będzie mógł poprosić powoda o jej tłumaczenie przysięgłe.

Czy wyrok Ultima Ratio mogę oddać do chińskiego komornika?

Zarówno Chiny jak i Polska są stronami konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. Oba państwa zawarły także w dniu 5 czerwca 1987 r. bilateralną umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych. Dlatego wyrok Ultima Ratio będzie mógł zostać uznany i wyegzekwowany w Chinach na takich samych zasadach, jak wyroki chińskich sądów arbitrażowych mogą być egzekwowane w Polsce. Jeżeli więc chiński kontrahent nie podda się dobrowolnie wyrokowi polskiego sądu arbitrażowego, uznanego przez sąd w Chinach, do jego biura może wkroczyć komornik. 

Kolebka e-arbitrażu

Przekonanie chińskiego kontrahenta do elektronicznego arbitrażu Ultima Ratio nie powinno być jakimś większym problemem. Chiny można bowiem spokojnie nazwać ojczyzną elektronicznego arbitrażu. Działają tam już co najmniej 3 takie sądy, a jeżeli wierzyć doniesieniom prasowym, jeden z nich wydał w 2018 roku aż 166 tyś wyroków.

 

Pomocny dodatek

Arbitraż - praktyczne informacje, o których należy wiedzieć:

  • Po zawarciu umowy z zapisem na sąd polubowny, żadna z jej stron nie może się z arbitrażu wycofać. Zapis arbitrażowy jest w tym wypadku traktowany tak samo, jak inne, istotne zapisy umowy - na przykład dotyczące ilości towaru albo ceny
  • W razie sporu, zamiast do sądu powszechnego, pozew należy złożyć do sądu arbitrażowego. Artykuł 1165 §1 K.p.c. nie pozwala na skierowanie go do sądu państwowego.
  • Procedura arbitrażowa jest wiążąca dla obydwu stron i pozwany - nawet, gdyby po drodze zmienił zdanie - także nie może żądać "przeniesienia sprawy" do sądu państwowego
  • Sąd arbitrażowy prowadzi postępowanie niezależnie od tego, czy pozwany decyduje się brać w nim udział, czy nie
  • Zgodnie z art. 1212 K.p.c., wyrok sądu arbitrażowego ma moc prawną wyroku sądu państwowego po nadaniu mu klauzuli wykonalności
  • Wnioski o klauzulę wykonalności rozpoznają sądy apelacyjne na posiedzeniach niejawnych.
  • Wnioski mogą zostać oddalone jedynie w przypadku rażącego naruszenia prawa. Statystyki mówią, że ma to miejsce w mniej, niż 5% przypadków i powoduje, że sprawa trafia z powrotem do arbitrażu w celu skorygowania błędów i wydania prawidłowego wyroku
  • Po otrzymaniu wyroku z klauzulą wykonalności, stanowi on tytuł egzekucyjny i można na jego podstawie rozpocząć egzekucję komorniczą