Ultima Ratio wydał pierwszy, historyczny wyrok! Sprawa trwała tylko 8 dni. To możliwe? Zobacz case study

Ultima Ratio wydał pierwszy, historyczny wyrok! Sprawa trwała tylko 8 dni. To możliwe? Zobacz case study

W dniu 25 lipca 2019 r., a więc po zaledwie 8 dniach trwania postępowania, Pani Rejent Tamara Żurakowska, arbiter Ultima Ratio, wydała pierwszy w Polsce wyrok w elektronicznym arbitrażu. Spółka z rynku nieruchomości komercyjnych błyskawicznie uzyskała ostateczne orzeczenie sądowe potwierdzające roszczenie o niezapłacony czynsz. Wystarczy teraz klauzula wykonalności i wyrok można kierować do egzekucji. A ponieważ szybkość wydania tego pierwszego orzeczenia zrobiła wrażenie nawet na nas, przyjrzyjmy się szczegółom przebiegu tego postępowania.


Umowa najmu z zapisem na arbitraż została podpisana początkiem maja - ledwie kilka dni po inauguracji działalności Ultima Ratio. Dobrze, że zorganizowaliśmy tę prestiżową imprezę, na której obecnych było tyle szanowanych postaci ze świata biznesu i nauki prawa… 

Przypomnijmy, jak brzmi standardowa klauzula zapisu na nasz Sąd:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez „Ultima Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania”.

Nasz pierwszy powód wiedział, że zawarcie takiej klauzuli w umowie najmu sprawi, iż pozew o roszczenia z niej wynikające będzie trzeba wnieść do Ultima Ratio zamiast do sądu państwowego. Sąd państwowy odrzuca bowiem pozwy, jeżeli strony umówiły się wcześniej na arbitraż.

Kiedy więc minął termin płatności, w dniu 17 lipca 2019 roku powód wniósł pozew przez Internet - w serwisie elektronicznym naszego sądu. Było dla nas bardzo miłym zaskoczeniem, że powód skorzystał z pomocy jednego z prawników z naszej Listy Zarejestrowanych Prawników Ultima Ratio.

Formularz pozwu jest niezwykle prosty. Jego uzupełnienie wraz z uzasadnieniem nie powinno zająć dłużej, niż 15 minut.

Natychmiast po złożeniu i opłaceniu pozwu za pośrednictwem systemu szybkich płatności elektronicznych, nasz system automatycznie przygotował profil sprawy i wylosował Arbitra. Pani Rejent Tamara Żurakowska przygotowywała właśnie projekt aktu notarialnego w swojej kancelarii kiedy otrzymała wiadomość SMS z informacją o losowaniu. Jeszcze tego samego dnia przyjęła sprawę do prowadzenia klikając przycisk "przyjmuję" w skierowanej do niej wiadomości e-mail. Jednocześnie system wysłał do pozwanego kopię pozwu pocztą elektroniczną, a powodowi dostarczył automatycznie wystawioną fakturę VAT za opłatę arbitrażową.

Dobrze, że w umowie najmu strony wskazały adresy poczty elektronicznej do doręczeń. Dzięki temu pozew można było szybko i skutecznie doręczyć mailem, a jego kopię wysłać dla bezpieczeństwa również listem poleconym. W razie braku adresów mailowych, pozew wysłalibyśmy jedynie listem poleconym, a za datę jego doręczenia przyjęlibyśmy termin 3 dni od daty nadania przesyłki (§13 ust. 4 Regulaminu Sądu).

W dniu 22 lipca 2019 r. Pani Arbiter poprosiła na czacie sprawy pełnomocnika powódki o przedstawienie prawidłowego pełnomocnictwa (w tym załączonym do pozwu prawdopodobnie były jakieś niejasności). Jednocześnie Pani Arbiter uprzedziła powódkę, że należy teraz odczekać 7 dni na ewentualną odpowiedź pozwanego na pozew. Czat sprawy zdecydowanie zdaje egzamin jako narzędzie sprawnej, życzliwej i mniej formalnej komunikacji arbitra ze stronami. 

Pozwany nie wniósł odpowiedzi na pozew. Na pewno słyszeliście, że w Ultima Ratio odpowiedź na pozew podlega opłacie arbitrażowej w takiej samej wysokości jak pozew. W konsekwencji dnia 25 lipca 2019 r. Sąd Polubowny wydał postanowienie o uznaniu sprawy za dostatecznie wyjaśnioną i zamknięciu postępowania. Tego samego dnia zapadł wyrok zasądzający w całości dochodzone roszczenie wraz z kosztami postępowania oraz kosztami zastępstwa procesowego.

Skan orzeczenia został zamieszczony w systemie, zaś jego odpisy - doręczone stronom.

Spóka rynku nieruchomości komercyjnych najprawdopodobniej wniesie teraz do sądu o klazuzlę wykonalności i sprawę odda do komornika. A Ty? Czy już wiesz jak sprawnie dochodzić należności od swoich kontrahentów?