Jak nabyć subskrypcję?

1

Jeżeli jeszcze nie masz konta w naszym systemie, załóż je. Swoją tożsamość potwierdź przez Profil Zaufany.


2

Wejdź do menu: „Moje serwisy” w lewym menu bocznym.


3

Kliknij w przycisk: „Dodaj serwis”.


4

Uzupełnij formularz: „Załóż konto Serwisu i wybierz plan subskrypcji”. Podaj:

Dane właściciela serwisu
(wystarczy podać numer NIP - system sam zaimportuje resztę potrzebnych informacji).

Adres e-mail serwisu
(to oficjalny adres mailowy, na który będą wysyłane powiadomienia).

Dane właściciela serwisu (wystarczy podać numer NIP - system sam zaimportuje resztę potrzebnych informacji).

Adres strony internetowej, na której będzie zainstalowany widget Centrum.

Nazwę serwisu
(chodzi o nazwę skróconą, pod którą serwis będzie występował w rozmowach i postępowaniach - na przykład: „Ultima RATIO.").

Logo serwisu - nie musisz go dodawać, ale z logiem Twojego serwisu pisma zdecydowanie lepiej wyglądają. Zobacz szczegóły

Kolor serwisu - jego też nie musisz wybierać. Jeżeli jednak to zrobisz, sprawy Twojego serwisu będą wyróżniać się na tle innych spraw użytkowników. Możesz wybrać kolor z przybornika lub wprowadzić jego numer.

Informacje o położeniu, kolorystyce i tekście widgeta. Zobacz szczegóły

Możesz zmienić położenie widgeta na stronie. Możesz też dostosować jego kolorystykę oraz tekst, który będzie informował Twoich klientów o zasadach korzystania z usługi. Do dyspozycji masz 255 znaków. Zastrzegamy sobie prawo akceptacji alternatywnego tekstu na widgecie. Nie może być na nim bowiem treści sprzecznych z Regulaminem Centrum.

Link odsyłający do instrukcji: „Jak to działa”. Być może będziesz chciał sam opisać swoim klientom zasady korzystania z usługi. Możesz to zrobić na własnej stronie internetowej. Wówczas przycisk: „Jak to działa” na widgecie będzie odsyłał  Twoich klientów do przygotowanego przez Ciebie materiału. Zastrzegamy sobie jednak prawo do jego uprzedniej akceptacji. Nie może być tam bowiem treści sprzecznych z Regulaminem Centrum.

Jednostkę redakcyjną regulaminu serwisu, w której znajduje się zapis na arbitraż.  Co w przypadku mediacji?

W przypadku mediacji wystarczy ogólne odwołanie się do zapisu na stronie internetowej serwisu. Czyli: „Zapis na stronie internetowej www.twojserwis.pl.”, albo: „art. 19 Regulaminu sklepu Twój Serwis”. 

Rodzaj postępowania (mediacje lub arbitraż). Ponieważ to dość istotna decyzja, w poniższej tabeli znajdziesz różnice pomiędzy obydwoma rodzajami postępowań.

  Mediacje Arbitraż
Charakter prawny Niewiążący. Konsument może wycofać się z mediacji w każdej chwili bez podania przyczyny. Serwis może wycofać się z mediacji, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności. Jeżeli mediator wyda postanowienie o przedstawieniu propozycji rozwiązania sporu z konsumentem, serwis powinien się do niej zastosować. Wiążący. Po zaakceptowaniu zapisu arbitrażowego żadna ze stron nie może się już z arbitrażu wycofać. Arbiter będzie prowadził postępowanie nawet wówczas, gdy druga strona odmówi udziału w sprawie.
W jakich sprawach B2C, B2B B2B
Kto prowadzi Mediator Arbiter
Na czym polega jego praca Nakłania strony do zawarcia ugody. Jeżeli do tego nie dojdzie - przedstawia propozycję rozwiązania sporu lub umarza postępowanie. Działa podobnie jak sąd państwowy. Bada sprawę i wydaje wyrok arbitrażowy.
Jakich formalności należy dochować Wystarczy prosta wzmianka na stronie internetowej serwisu. Należy wskazać konkretny zapis w regulaminie serwisu lub ogólnych warunkach umów. Ponadto, każdy kontrahent musi mieć możliwość wcześniejszego zapoznania się z treścią regulaminu serwisu lub ogólnych warunków umów zawierających zapis arbitrażowy i je zaakceptować. Wymagamy potwierdzenia wprost albo poprzez zaznaczenia odpowiedniej opcji.
Przykładowy zapis: „Nasz serwis zobowiązał się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów w ramach Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji Ultima RATIO.” „Wszelkie spory wynikające z umów zawartych z naszym Serwisem będą rozstrzygane przez Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji Ultima RATIO.” „Spory wynikające z umów zawartych z naszym Serwisem rozpozna sąd powszechny w okręgu którego X ma siedzibę lub Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji Ultima RATIO. - przy czym wybór sądu arbitrażowego albo sądu państwowego przez powoda będzie miał dla pozwanego charakter wiążący”. "Spory o roszczenia o wartości do X złotych, wynikające umów z naszym serwisem, rozpozna sąd powszechny, w okręgu którego powód ma siedzibę. Spory o roszczenia przenoszące tę kwotę rozpozna Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji Ultima RATIO.”. „Wszelkie spory wynikające z umów z naszym serwisem będą rozstrzygane przez Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji Ultima RATIO. Postanowienie to nie dotyczy jednak dochodzenia: [czynszu najmu, ceny sprzedaży, etc.], dla których właściwym będzie sąd powszechny w okręgu którego X ma siedzibę”.
Średni czas trwania procedury 1,5 tygodnia 3 tygodnie
Jaki skutek Zgodnie z art. 183 [14] Kpc, jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd niezwłocznie zatwierdza ją przez nadanie klauzuli wykonalności. Zgodnie z art. 2 ust. 9 Regulaminu Centrum, Centrum może jednostronnie anulować subskrypcję lub odmówić nowych subskrypcji przedsiębiorcy, który bezzasadnie nie zastosował się do przedstawionej przez mediatora propozycji rozwiązania sporu z konsumentem. Zgodnie z art. 1212 §1 Kpc, wyrok sądu arbitrażowego, któremu nadano klauzulę wykonalności, ma moc prawną wyroku sądu państwowego. Zgodnie z art. 2 ust. 9 Regulaminu Centrum, Centrum może jednostronnie anulować subskrypcję lub odmówić nowych subskrypcji Przedsiębiorcy, który nie zastosował się do wyroku arbitrażowego wydanego przez arbitra Centrum.
Kto nadaje klauzulę wykonalności Sąd Rejonowy, w okręgu którego dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Sąd Apelacyjny, w okręgu którego dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę

Opłata od wniosku o klauzulę wykonalności Bez opłat 300 złotych
Żądanie rozpoznania sprawy przez mediatora (arbitra) prowadzi do przerwania biegu terminu przedawnienia Tak Tak

 

W trakcie trwania subskrypcji możesz zmienić rodzaj postępowania z mediacji na arbitraż lub odwrotnie. Pamiętają jednak o odpowiednim dostosowaniu ogólnych warunków umów i regulaminów serwisu.

 

Termin uaktywnienia przycisku: żądam rozpoznania sprawy przez mediatora (arbitra). Wskazujesz, ile czasu od rozpoczęcia rozmowy dajesz sobie i swoim klientom na dojście do porozumienia we własnym zakresie. Domyślnym terminem jest 7 dni. Zobacz szczegóły

Imiona, nazwiska i numery PESEL osób, które będą - poza Tobą - reprezentować serwis we wszelkich sprawach i postępowaniach bez potrzeby używania dodatkowych pełnomocnictw. Nie musisz wskazywać siebie. Osoby upoważnione będą widzieć sprawy serwisu w odrębnej sekcji: „Sprawy serwisu Twój Serwis” w lewym menu. Pamiętaj, by nie podawać tutaj osób, które pełnią w Centrum funkcję arbitrów lub mediatorów. Jeżeli osoby, które chcesz upoważnić nie mają jeszcze konta w systemie IT Centrum - nic nie szkodzi. System automatycznie przypisze ich do Twojego serwisu niezwłocznie po ich założeniu.

Skąd wynika umocowanie do reprezentowania serwisu.

Plan subskrypcji. Masz do wyboru albo plan ogólny, opisany na naszej stronie internetowej albo plan indywidualny, który wcześniej dla Ciebie przygotowaliśmy. Wybierz i przejdź do płatności.


5

Po dokonaniu płatności oraz akceptacji konta serwisu przez Administratora Centrum, pozostaje jedynie wkleić fragment kodu źródłowego z widgetem Centrum do kodu strony internetowej Twojego serwisu, i… można zaczynać rozmowy! Fragment kodu źródłowego widgeta pobierasz z tego miejsca: